НАРЕДБИ

Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения

НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

В сила от 01.07.2007 г.
Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.56 от 10 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

В сила от 01.01.2007 г.
Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г.
Обн. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г.

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА

В сила от 01.01.1987 г.
Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.

Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 1987г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.62 от 11 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 1997г., изм. ДВ. бр.40 от 30 Април 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г.
Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.123 от 23 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г.

Раздел I.
Първа категория труд

Чл. 1. От първа категория при пенсиониране е трудът на:

1. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, тунелното и подземното минно строителство;

НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ отм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

Приета с ПМС № 41 от 26.02.2004 г.
Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., попр. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., отм. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 271 от 30 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки - ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., в сила от 06.11.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ