счетоводен баланс- задача

Публикувано от Анонимен on Ср., 06/12/2013 - 10:13

Моля за помощ! Ще имам изпит по обща теория на счетоводството с подобна задача.Трябва да съставя счетоводен баланс на следните салда, но не ми излизат сумите накрая.
Как трябва да отразя амортизациите, Задълж. за съучастие, Загуба от минали години, Други кредитори, Концесия. Помогнете ми!

1. Основен капитал - 1 000 000
2. Задължение за съучастие- 1 350
3. Стоки- 18 400
4. Клиенти- 26 350
5. Доставчици- 15 800
6. Общи резерви- 2 800
7. Вземания по записани дялови вноски- 200 000
8. Разчети за данък върху печалбата- 1 540
9. Акредитив в лева- 32 450
10. Машини- 68 000
11. Задължения за Здравно осигуряване- 1 950
12. Оборудване- 900 000
13. Клиенти по аванси- 12 000
14. Материали- 12 550
15. Персонал- 23 780
16. Разплащателна сметка в лева- 19 800
17. Каса в лева- 1 200
18. ДДС за внасяне- 920
19. Загуба от минали години- 1 350
20. Вземания по липси и начети- 1 860
21. Разчети за ДДФЛ- 2 020
22. Автобус - 180 000
23. Разчети с НОИ- 5 450
24. Компютри- 1 800
25. Разходи за бъдещи периоди- 1 620
26. Други кредитори- 350
27. Разплащателна сметка в евро- 19 580
28. Получен дългосрочен заем- 15 000
29. Концесия - 2 800
30. Програмни продукти- 950
31. Задължения за лихви- 150
32. Амортизация на комп. техника- 400
33. Амортизация на машини- 12 000
34. Амортизация на оборудване- 353 200
35. Амортизация на транспортни средства- 40 000

Публикувано от Анонимен on Ср., 06/12/2013 - 10:15

Permalink

Със сумата на амортизациите намалявате салдото на съответния актив който се амортизира

Примерно Оборудване- 900 000 се намалява с Амортизация на оборудване- 353 200 (салдото в баланса ще ви е 546 800)

Относно Задълж. за съучастие, това е пасивна сметка салдото го отразявате в Задължения към свързани предприятия (до 1 година).

Загуба от минали години се отразява в Непокрита загуба в пасива с отрицателен знак.

Други кредитори в пасива Други задължения (в зависимост от това дали са краткосрочни или дългосрочни)

Концесия в актива Нематериални активи Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете втората буква от българската азбука (главна)