Счетоводни услуги

Счетоводна къща А. Василева предоставя пълен набор от счетоводни услуги на своите клиенти. Ние гарантираме качествено счетоводно обслужване на конкурентни цени за вас и вашият бизнес. Без значение от размера на вашия бизнес, вие винаги ще получавате всички отговори на вашите въпроси, така също и експертни съвети относно данъчното и осигурителното законодателство.

Телефон за контакт - 0885783357

Извършваме следните счетоводни услуги за своите клиенти:

Изготвяне на индивидуален сметкоплан на дружеството;
Приемане от клиента на първичните счетоводни документи, подреждането и Обработване на банкови и касови плащания (изготвяне на банкови извлечения);
Осчетоводяване на начислените работни заплати и разходи за осигуровки;
Оформяне на вторични счетоводни регистри съгласно действащото законодателство;
Изготвяне на дневници и справки-декларации по ДДС и подаване в НАП, ако дружеството има регистрация по ЗДДС;
Годишно счетоводно приключване и подаване на Годишна данъчна декларация;
Подаване на справки по чл. 73 от ЗДДФЛ;
Подготовка на всички необходими документи за назначаване на работа на нов служител;
Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към него, заповеди за редовен платен отпуск, оформяне на трудови книжки, прекратяване на трудови правоотношения; издаване на удостоверения за пенсиониране и др.;
Регистрация на сключените, променени или прекратени трудови правоотношения в НАП;
Приемане, обработване и подаване на болнични листа в НОИ, подаване на декларации образец 1 и 6 за дължимите осигуровки и данъци;
Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и осигурителен доход;
Консултации по трудови и осигурителни казуси;
Изготвяне на ведомости за заплати на персонала по трудов договор;
Изготвяне на осигуровките на съдружниците в дружеството;
Изготвяне на платежни нареждания за дължимите данъци и осигуровки;
Подаване на декларация образец 6 за дължимите осигуровки за самоосигуряващите се лица веднъж годишно до 30 април.

Телефон за контакт - 0885783357