СЪДЕБНА ЕС

Дело C-282/11оциална сигурност на работниците мигранти - Регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕО) № 883/2004 - Осигуряване за старост и смърт - Особен ред за прилагане на националното законодателство относно осигуряването за старост - Изчисляване на обезщетения

Дело C-430/09 Освобождаване на доставките на стоки, изпратени или превозени в рамките на Съюза — Последователни доставки на едни и същи стоки, които са предмет на една-единствена вътреобщностна пратка или един-единствен вътреобщностен превоз“

Решение на Съда (голям състав) от 21 февруари 2006 г. BUPA Hospitals Ltd и Goldsborough Developments Ltd срещу Commissioners of Customs & Excise. Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Обединеното

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 26 април 2012 година Операция по разглобяването за скрап на стари кораби на американските военноморски сили, извършена на територията на държава членка

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 3 май 2012 година Възмездно предоставяне на услуги Далекосъобщителни услуги — Предплатени фонокарти с информация, позволяваща провеждането на международни разговори Предлагане на пазара чрез дистрибуторска мрежа

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 7 юни 2012 година Национална правна уредба, която не признава правото на обжалване пред съд на решения, с които се налагат имуществени санкции и се отнемат точки от свидетелство за управление за някои пътнотранспортни наруше

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 15 декември 2011 година Национална правна уредба, предвиждаща възможността за предявяване на иск за връщане на недължимо платено пред различни юрисдикции, с различни срокове, според това дали става въпрос за получателя или

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) 21 декември 2011 година Солидарно отговорно трето лице — Складов режим, различен от режима на митнически склад — Солидарна отговорност на складодържателя и собственика на стоките, който е данъчнозадължено лице — Добросъвест

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 26 януари 2012 година Определяне на мястото на доставка на услуги — Понятие за осигуряване на персонал — Самонаети лица — Необходимост да се гарантира еднаква преценка на доставката на услуги по отношение на доставчика и по

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 16 февруари 2012 година Използване на движима вещ, която е част от стопанските активи на предприятието, за лични нужди на данъчнозадълженото лице — Данъчно третиране на използването за лични нужди на вещ, която е част от им

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав) 16 февруари 2012 година Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 17, параграфи 2 и 5 и член 19 — „Субсидии“, използвани за покупка на стоки и услуги — Ограничаване на правото на приспадане

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 16 февруари 2012 година Договор за лизинг — Автомобил, използван от работодателя за безплатен превоз на служител от дома му до работното място

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 22 март 2012 година Право на приспадане на данъчен кредит в полза на дружество за закупуването на дълготраен актив, който все още не се използва за неговата професионална дейност

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 29 март 2012 година Данъчно облагане на стока, внесена от трета страна — Национална правна уредба — Право на приспадане на ДДС при внос — Условие — Ефективно плащане на ДДС от страна на лицето, платец на данъка

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 29 март 2012 година Право на приспадане — Дълготраен актив, притежаван от данъчнозадължено юридическо лице, което го предоставя на разположение на персонала си за негови лични нужди

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) 29 март 2012 година Автоматично прекратяване на висящи производства пред юрисдикция, която действа като трета инстанция по данъчни дела

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 26 април 2012 година Член 73 и член 80, параграф 1 — Продажба на недвижими имоти между свързани дружества — Стойност на сделката — Национална правна уредба, която предвижда за сделки между свързани лица данъчната основа за

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 26 април 2012 година Случаи на освобождаване — Член 151, параграф 1, буква в) — Операция по разглобяването за скрап на стари кораби на американските военноморски сили, извършена на територията на държава членка

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 3 май 2012 година Възмездно предоставяне на услуги — Далекосъобщителни услуги — Предплатени фонокарти с информация, позволяваща провеждането на международни разговори — Предлагане на пазара чрез дистрибуторска мрежа

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 13 октомври 2011 година Свободно предоставяне на услуги — Данъчно законодателство — Данъчен кредит върху доходите от заеми, отпуснати за закупуването на активи, използвани на националната територия — Изключване на активите

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) „Шеста директива ДДС — Лица — платци на данъка — Солидарно отговорно трето лице — Складов режим, различен от режима на митнически склад — Солидарна отговорност на складодържателя и собственика на стоките, който е данъчнозадъ

Съединени дела C-621/10 и C-129/11 „ДДС — Сделки между свързани лица — Приложно поле на възможността, предоставена от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, за облагане въз основа на пазарната стойност — Допустим

Страници

Subscribe to RSS - СЪДЕБНА ЕС