СЪДЕБНА ЕС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 13 юни 2013 година

„Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 9, параграф 1 — Понятие за данъчнозадължено лице — Физическо лице — Облагаема доставка на услуги — Инцидентно извършена услуга — Без връзка с регистрирана и облагаема с ДДС дейност, извършвана по занятие — Частен съдебен изпълнител“

По дело C‑62/12

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд — град Варна (България) с акт от 1 февруари 2012 г., постъпил в Съда на 7 февруари 2012 г., в рамките на производство по дело

Галин Костов

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 21 юни 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — ДДС — Шеста директива — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — Условия за упражняване — Член 273 — Национални мерки за борба с данъчните измами — Практика на националните данъчни органи — Отказ да се признае право на приспадане, когато издателят на фактурата за стоките и услугите, във връзка с които се иска упражняване на това право, не е изпълнил нормативните си задължения — Тежест на доказване — Задължение на данъчнозадълженото лице да се увери и да докаже, че издателят на тази фактура е изпълнил нормативните си задължения“

Дело C-430/09 Освобождаване на доставките на стоки, изпратени или превозени в рамките на Съюза — Последователни доставки на едни и същи стоки, които са предмет на една-единствена вътреобщностна пратка или един-единствен вътреобщностен превоз“

Дело C-430/09

Euro Tyre Holding BV

срещу

Staatssecretaris van Financiën

(Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden)
„Шеста директива ДДС — Член 8, параграф 1, букви а) и б), член 28а, параграф 1, буква а), член 28б, A, параграф 1 и член 28в, A, буква а), първа алинея — Освобождаване на доставките на стоки, изпратени или превозени в рамките на Съюза — Последователни доставки на едни и същи стоки, които са предмет на една-единствена вътреобщностна пратка или един-единствен вътреобщностен превоз“

Резюме на решението

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 26 април 2012 година Операция по разглобяването за скрап на стари кораби на американските военноморски сили, извършена на територията на държава членка

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 151, параграф 1, буква в) — Операция по разглобяването за скрап на стари кораби на американските военноморски сили, извършена на територията на държава членка“

По дело C‑225/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство) с акт от 9 май 2011 г., постъпил в Съда на 13 май 2011 г., в рамките на производство по дело

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

срещу

Able UK Ltd,

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 3 май 2012 година Възмездно предоставяне на услуги Далекосъобщителни услуги — Предплатени фонокарти с информация, позволяваща провеждането на международни разговори Предлагане на пазара чрез дистрибуторска мрежа

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

3 май 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Член 2 — Възмездно предоставяне на услуги — Далекосъобщителни услуги — Предплатени фонокарти с информация, позволяваща провеждането на международни разговори — Предлагане на пазара чрез дистрибуторска мрежа“

По дело C‑520/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединеното кралство) с акт от 22 октомври 2010 г., постъпил в Съда на 8 ноември 2010 г., в рамките на производство по дело

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 7 юни 2012 година Национална правна уредба, която не признава правото на обжалване пред съд на решения, с които се налагат имуществени санкции и се отнемат точки от свидетелство за управление за някои пътнотранспортни наруше

„Преюдициално запитване — Национална правна уредба, която не признава правото на обжалване пред съд на решения, с които се налагат имуществени санкции и се отнемат точки от свидетелство за управление за някои пътнотранспортни нарушения — Изцяло вътрешно положение — Недопустимост на искането“

По дело C‑27/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-град (България) с определение от 27 декември 2010 г., постъпило в Съда на 17 януари 2011 г., в рамките на производство по дело

Антон Винков

срещу

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 15 декември 2011 година Национална правна уредба, предвиждаща възможността за предявяване на иск за връщане на недължимо платено пред различни юрисдикции, с различни срокове, според това дали става въпрос за получателя или

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

15 декември 2011 година(*)

„ДДС — Възстановяване на недължимо платения данък — Национална правна уредба, предвиждаща възможността за предявяване на иск за връщане на недължимо платено пред различни юрисдикции, с различни срокове, според това дали става въпрос за получателя или за доставчика на услуги — Възможност за получателя на услуги да поиска възстановяване на данъка от доставчика на услугата след изтичането на срока за предявяване на иск от последния срещу данъчната администрация — Принцип на ефективност“