СЪДЕБНА ЕС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) 21 декември 2011 година Солидарно отговорно трето лице — Складов режим, различен от режима на митнически склад — Солидарна отговорност на складодържателя и собственика на стоките, който е данъчнозадължено лице — Добросъвест

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав)

21 декември 2011 година(*)

„Шеста директива ДДС — Лица — платци на данъка — Солидарно отговорно трето лице — Складов режим, различен от режима на митнически склад — Солидарна отговорност на складодържателя и собственика на стоките, който е данъчнозадължено лице — Добросъвестност или липса на умисъл или небрежност от страна на складодържателя“

По дело C‑499/10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 26 януари 2012 година Определяне на мястото на доставка на услуги — Понятие за осигуряване на персонал — Самонаети лица — Необходимост да се гарантира еднаква преценка на доставката на услуги по отношение на доставчика и по

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

26 януари 2012 година(*)

„ДДС — Шеста директива — Членове 9, 17 и 18 — Определяне на мястото на доставка на услуги — Понятие за осигуряване на персонал — Самонаети лица — Необходимост да се гарантира еднаква преценка на доставката на услуги по отношение на доставчика и по отношение на получателя“

По дело C-218/10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 16 февруари 2012 година Използване на движима вещ, която е част от стопанските активи на предприятието, за лични нужди на данъчнозадълженото лице — Данъчно третиране на използването за лични нужди на вещ, която е част от им

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

16 февруари 2012 година(*)

„Шеста директива ДДС — Право на приспадане на данъка, платен за получена доставка — Ограничаване — Използване на движима вещ, която е част от стопанските активи на предприятието, за лични нужди на данъчнозадълженото лице — Данъчно третиране на използването за лични нужди на вещ, която е част от имуществото на предприятието“

По дело C‑594/10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав) 16 февруари 2012 година Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 17, параграфи 2 и 5 и член 19 — „Субсидии“, използвани за покупка на стоки и услуги — Ограничаване на правото на приспадане

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

16 февруари 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 17, параграфи 2 и 5 и член 19 — „Субсидии“, използвани за покупка на стоки и услуги — Ограничаване на правото на приспадане“

По дело C‑25/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия) с акт от 10 ноември 2010 г., постъпил в Съда на 17 януари 2011 г., в рамките на производство по дело

Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 16 февруари 2012 година Договор за лизинг — Автомобил, използван от работодателя за безплатен превоз на служител от дома му до работното място

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

16 февруари 2012 година(*)

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — Право на приспадане — Условие стоките и услугите да се използват за целите на облагаеми сделки — Възникване на правото на приспадане — Договор за наем на автомобил — Договор за лизинг — Автомобил, използван от работодателя за безплатен превоз на служител от дома му до работното място“

По дело C‑118/11

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 22 март 2012 година Право на приспадане на данъчен кредит в полза на дружество за закупуването на дълготраен актив, който все още не се използва за неговата професионална дейност

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

22 март 2012 година(*)

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 168 — Право на приспадане — Възникване на правото на приспадане — Право на приспадане на данъчен кредит в полза на дружество за закупуването на дълготраен актив, който все още не се използва за неговата професионална дейност“

По дело C‑153/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна (България) с акт от 22 март 2011 г., постъпил в Съда на 28 март 2011 г., в рамките на производство по дело

„Клуб“ ООД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 29 март 2012 година Данъчно облагане на стока, внесена от трета страна — Национална правна уредба — Право на приспадане на ДДС при внос — Условие — Ефективно плащане на ДДС от страна на лицето, платец на данъка

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

29 март 2012 година(*)

„ДДС — Шеста директива — Член 17, параграф 2, буква б) — Данъчно облагане на стока, внесена от трета страна — Национална правна уредба — Право на приспадане на ДДС при внос — Условие — Ефективно плащане на ДДС от страна на лицето, платец на данъка“

По дело C‑414/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Conseil d’État (Франция) с акт от 30 юли 2010 г., постъпил в Съда на 19 август 2010 г., в рамките на производство по дело

Véleclair SA

срещу

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 29 март 2012 година Право на приспадане — Дълготраен актив, притежаван от данъчнозадължено юридическо лице, което го предоставя на разположение на персонала си за негови лични нужди

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

29 март 2012 година(*)

„Шеста директива ДДС — Член 6, параграф 2, първа алинея, буква а) и член 13, Б, буква б) — Право на приспадане — Дълготраен актив, притежаван от данъчнозадължено юридическо лице, което го предоставя на разположение на персонала си за негови лични нужди“

По дело C‑436/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Cour d’appel de Mons (Белгия) с акт от 8 септември 2010 г., постъпил в Съда на 13 септември 2010 г., в рамките на производство по дело

État belge

срещу

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) 29 март 2012 година Автоматично прекратяване на висящи производства пред юрисдикция, която действа като трета инстанция по данъчни дела

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

29 март 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — ДДС — Член 4, параграф 3 ДЕС — Шеста директива — Членове 2 и 22 — Автоматично прекратяване на висящи производства пред юрисдикция, която действа като трета инстанция по данъчни дела“

По дело C‑500/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna (Италия) с акт от 22 септември 2010 г., постъпил в Съда на 19 октомври 2010 г., в рамките на производство по дело

Ufficio IVA di Piacenza

срещу

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 26 април 2012 година Член 73 и член 80, параграф 1 — Продажба на недвижими имоти между свързани дружества — Стойност на сделката — Национална правна уредба, която предвижда за сделки между свързани лица данъчната основа за

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

26 април 2012 година(*)

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 73 и член 80, параграф 1 — Продажба на недвижими имоти между свързани дружества — Стойност на сделката — Национална правна уредба, която предвижда за сделки между свързани лица данъчната основа за целите на ДДС да е пазарната стойност на доставката“

По съединени дела C‑621/10 и C‑129/11