СЪДЕБНА ЕС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) „ДДС — Шеста директива — Членове 9, 17 и 18 — Определяне на мястото на доставка на услуги — Понятие за осигуряване на персонал — Самонаети лица — Необходимост да се гарантира еднаква преценка на доставката на услуги по отнош

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) „Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 90, параграф 1 — Намаляване на цената след момента на извършване на доставката — Национална правна уредба, с която намаляването на данъчната основа се поставя в зависимос

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) „Шеста директива ДДС — Право на приспадане на данъка, платен за получена доставка — Ограничаване — Използване на движима вещ, която е част от стопанските активи на предприятието, за лични нужди на данъчнозадълженото лице — Д

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав) „Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 17, параграфи 2 и 5 и член 19 — „Субсидии“, използвани за покупка на стоки и услуги — Ограничаване на правото на приспадане“

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) „ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — Право на приспадане — Условие стоките и услугите да се използват за целите на облагаеми сделки — Възникване на правото на приспадане — Договор за наем на автомобил — Договор

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) „ДДС — Директива 2006/112/EO — Членове 9, 168, 169 и 178 — Приспадане на платения по получени доставки данък във връзка със сделки, извършени с оглед на осъществяването на проект за икономическа дейност — Закупуване на терен

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) „Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива за ДДС — Специален режим на облагане на туристическите агенти — Доставяне на туристическите агенти единствено на услуга за автобусен превоз“

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) „Неизпълнение на задължения от държава членка — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 296—298 — Режим на единна данъчна ставка за земеделските производители — Нулева единна ста

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) „Свободно движение на гражданин на Съюза — Директива 2004/38/ЕО — Забрана за напускане на националната територия поради непога

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 12 май 2011 година Възстановяване — Срок — Лихви — Прихващане — Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност — Защита на оправданите правни очаквания

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 19 май 2011 година Взаимно признаване на свидетелствата за управление на моторни превозни средства — Свидетелство за управление на моторни превозни средства, издадено от държава членка в нарушение на условието за пребиваван

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 22 декември 2010 година Право на приспадане — Придобиване на автомобили и използването им за сделки за лизинг — Разлики между данъчните режими на две държави членки — Забрана на злоупотребата

Дело C-29/08 Skatteverket срещу AB SKF Прехвърляне на дъщерно дружество и на участие в контролирано дружество от страна на дружеството майка — Приложно поле на ДДС — Освобождаване — Доставки на услуги, получени в рамките на сделки по прехвърляне на акц

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 10 март 2011 година Неплатежоспособност на работодателя — Закрила на работниците и служителите — Изплащане на дължимите вземания на работниците и служителите — Определяне на компетентната гарантираща институция

Дело C-357/09 PPU Саид Шамилович Кадзоев (Хучбаров) Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Член 15, параграфи 4, 5 и 6 — Срок на задържане — Вземане предвид на периода, през който е спряно изпълнението на решение за извеждане — Понят

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 3 юни 2010 година Данъчно облагане на употребяваните превозни средства — По-висок размер на облагане на внесените употребявани превозни средства в сравнение с това на превозните средства, вече в движение на националната тер

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 18 ноември 2010 година Забрана на дискриминацията, основана на възраст — Университетски професори — Национална разпоредба, предвиждаща сключването на срочни трудови договори след 65‑годишна възраст — Задължително пенсионира

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 31 март 2011 година Вносно митническо задължение — Лихви за забава — Период на начисляване на лихвите за забава — Компенсаторни лихви

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 3 март 2011 година Използвани части за моторни превозни средства — Внос в Съюза от данъчнозадължен дилър — Режим за облагане на маржа на печалбата или общ режим за ДДС — Възникване на правото на приспадане — Непосредствено

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) Гаранция за записване при първично предлагане („underwriting guarantee“), предоставена срещу заплащането на комисиона от кредитните институции на дружествата емитенти в рамките на емитирането на акции на капиталовия пазар

Дело C‑427/05 Икономическо и социално сближаване — Структурни помощи — Финансиране от Общността — Предоставяне на финансова помощ (член 21, параграф 3, втора алинея от Регламент № 4253/88 на Съвета, изменен с Регламент № 2082/93)

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 9 декември 2010 година(*) „Шеста директива ДДС — Член 26 — Специален режим на туристическите агенти и туроператорите — Приложно поле — Продажба на билети за опера без предоставяне на допълнителни услуги“

2011/37/ЕС: Решение за изпълнение на Съвета от 18 януари 2011 година за изменение на Решение 2007/884/ЕО за оправомощаване на Обединеното кралство да продължава да прилага мярка, дерогираща от член 26, параграф 1, буква

Дело C-277/05 Решение на Съда (първи състав) от 18 юли 2007 г. Société thermale d'Eugénie-les-Bains Приложно поле - Задатък, внесен по договори за доставка на облагаеми с ДДС услуги и задържан от доставчика в случай на отказ - Квалификация.

Решение СТРАСБУРГ 22 януари 2009 г. Фирмата жалбоподател твърди, че въпреки стриктното изпълнение на изискваните от закона задължения за отчитане на ДДС, местните власти са я

Страници

Subscribe to RSS - СЪДЕБНА ЕС