СЪДЕБНА ЕС

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 26 април 2012 година Случаи на освобождаване — Член 151, параграф 1, буква в) — Операция по разглобяването за скрап на стари кораби на американските военноморски сили, извършена на територията на държава членка

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав)

26 април 2012 година(*)

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 151, параграф 1, буква в) — Операция по разглобяването за скрап на стари кораби на американските военноморски сили, извършена на територията на държава членка“

По дело C‑225/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство) с акт от 9 май 2011 г., постъпил в Съда на 13 май 2011 г., в рамките на производство по дело

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 3 май 2012 година Възмездно предоставяне на услуги — Далекосъобщителни услуги — Предплатени фонокарти с информация, позволяваща провеждането на международни разговори — Предлагане на пазара чрез дистрибуторска мрежа

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

3 май 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Член 2 — Възмездно предоставяне на услуги — Далекосъобщителни услуги — Предплатени фонокарти с информация, позволяваща провеждането на международни разговори — Предлагане на пазара чрез дистрибуторска мрежа“

По дело C‑520/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединеното кралство) с акт от 22 октомври 2010 г., постъпил в Съда на 8 ноември 2010 г., в рамките на производство по дело

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 13 октомври 2011 година Свободно предоставяне на услуги — Данъчно законодателство — Данъчен кредит върху доходите от заеми, отпуснати за закупуването на активи, използвани на националната територия — Изключване на активите

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав)

13 октомври 2011 година(*)

„Свободно предоставяне на услуги — Данъчно законодателство — Данъчен кредит върху доходите от заеми, отпуснати за закупуването на активи, използвани на националната територия — Изключване на активите, правото на ползване върху които е отстъпено на трети лица, установени в друга държава членка“

По дело C‑9/11

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав) „Шеста директива ДДС — Лица — платци на данъка — Солидарно отговорно трето лице — Складов режим, различен от режима на митнически склад — Солидарна отговорност на складодържателя и собственика на стоките, който е данъчнозадъ

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (седми състав)

21 декември 2011 година(*)

„Шеста директива ДДС — Лица — платци на данъка — Солидарно отговорно трето лице — Складов режим, различен от режима на митнически склад — Солидарна отговорност на складодържателя и собственика на стоките, който е данъчнозадължено лице — Добросъвестност или липса на умисъл или небрежност от страна на складодържателя“

По дело C‑499/10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) „ДДС — Шеста директива — Членове 9, 17 и 18 — Определяне на мястото на доставка на услуги — Понятие за осигуряване на персонал — Самонаети лица — Необходимост да се гарантира еднаква преценка на доставката на услуги по отнош

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

26 януари 2012 година(*)

„ДДС — Шеста директива — Членове 9, 17 и 18 — Определяне на мястото на доставка на услуги — Понятие за осигуряване на персонал — Самонаети лица — Необходимост да се гарантира еднаква преценка на доставката на услуги по отношение на доставчика и по отношение на получателя“

По дело C-218/10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) „Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 90, параграф 1 — Намаляване на цената след момента на извършване на доставката — Национална правна уредба, с която намаляването на данъчната основа се поставя в зависимос

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

26 януари 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Член 90, параграф 1 — Намаляване на цената след момента на извършване на доставката — Национална правна уредба, с която намаляването на данъчната основа се поставя в зависимост от притежаването от доставчика на стоки или услуги на потвърждение за получаването на коригирана фактура от получателя на стоките или услугите — Принцип на неутралитет на ДДС — Принцип на пропорционалност“

По дело C‑588/10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) „Шеста директива ДДС — Право на приспадане на данъка, платен за получена доставка — Ограничаване — Използване на движима вещ, която е част от стопанските активи на предприятието, за лични нужди на данъчнозадълженото лице — Д

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕВОД

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав)

16 февруари 2012 година(*)

„Шеста директива ДДС — Право на приспадане на данъка, платен за получена доставка — Ограничаване — Използване на движима вещ, която е част от стопанските активи на предприятието, за лични нужди на данъчнозадълженото лице — Данъчно третиране на използването за лични нужди на вещ, която е част от имуществото на предприятието“

По дело C‑594/10

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав) „Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 17, параграфи 2 и 5 и член 19 — „Субсидии“, използвани за покупка на стоки и услуги — Ограничаване на правото на приспадане“

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (осми състав)

16 февруари 2012 година(*)

„Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 17, параграфи 2 и 5 и член 19 — „Субсидии“, използвани за покупка на стоки и услуги — Ограничаване на правото на приспадане“

По дело C‑25/11

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия) с акт от 10 ноември 2010 г., постъпил в Съда на 17 януари 2011 г., в рамките на производство по дело

Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) „ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — Право на приспадане — Условие стоките и услугите да се използват за целите на облагаеми сделки — Възникване на правото на приспадане — Договор за наем на автомобил — Договор

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

16 февруари 2012 година(*)

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — Право на приспадане — Условие стоките и услугите да се използват за целите на облагаеми сделки — Възникване на правото на приспадане — Договор за наем на автомобил — Договор за лизинг — Автомобил, използван от работодателя за безплатен превоз на служител от дома му до работното място“

По дело C‑118/11