Специална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

1. Какво е MOSS?

От 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в други държави членки, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени тези потребители (държава членка на потребление). С цел намаляване на административната тежест на европейските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица по отношение задълженията им за деклариране и внасяне на данъка е предвиден специален режим за облагане на ДДС (режим в Съюза). Ползването на специалният режим не е задължително, но дава възможност на  данъчно задължените лица да се регистрират, да отчитат и заплащат данъка само в една държава членка – там където са установени и са регистрирани за целите на ДДС, наречена държава членка по идентификация.  Регистрацията на желаещите да ползват режима лица, подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки се осъществява чрез специализираната информационна система MOSS („mini-One-Stop-Shop“ или съкратено обслужване на едно гише). MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза). Без регистрация по MOSS и ползване на режим в Съюза или режим извън Съюза доставчикът на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиенти - данъчно незадължени лица.

2. Как се подава заявление за регистрация по специалния режим?

Регистрацията за ползване на специален режим за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път е по желание. Заявления за регистрация по специален режим се подават единствено по електронен път чрез системата MOSS. За достъп до MOSS – режим в Съюза вижте въпрос 5 по-долу - само за установените на територията на страната лица (или ако сте неустановено на територията на ЕС лице и е необходимо да се регистрирате по MOSS – режим извън Съюза вижте въпрос 6).

3. Какви са изискванията за деклариране по MOSS?

Данъчно задължено лице, което е регистрирано за MOSS има задължението всяко тримесечие да представя по електронен път специална справка-декларация по режим в Съюза, в която се описват доставките на услуги към данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. Така подадените справки-декларации, заедно с информация за платения ДДС, се предоставят от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление посредством MOSS. Справките-декларации по специалния режим се подават отделно от регулярните справки-декларации по ЗДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните изисквания.

В допълнение, регистрирано по MOSS лице е длъжно да води електронен регистър за извършените продажби, който съдържа информация за получателя, негов адрес, вид на доставената услуга, размер на данъчна основа, начисления данък, и др. Електронният регистър за извършените продажби се предоставя на орган по приходите на НАП при поискване. Изискванията към формата и съдържанието на електронния регистър са публикувани в раздел „Електронен регистър по MOSS“.

4. Какъв размер на ДДС трябва да начислявам за държавите членки на потребление, в които доставям услуги по специален режим в Съюза (или извън Съюза) и как трябва да фактурирам тези доставки?

Данъчно задължено лице, което е регистрирано за прилагане на специален режим в Съюза (или извън Съюза) за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица, установени, които имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в друга държава членка, могат да получат актуална информация относно изискванията за фактуриране и ставките по ДДС на държавите-членки на ЕС от специализирания информационен портал на Европейската комисия за данъчна информация (TIC) на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/

5. Как се достъпва MOSS – режим в Съюза (само за установени на територията на Р. България лица)?

Ако сте вече клиент на електронните услуги на НАП в качеството Ви на задължено лице по ЗДДС и имате подадено заявление за достъп до електронните услуги на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП), автоматично ще получите достъп до MOSS в категория „Информационна система Mini one stop shop (MOSS)”, без да е необходимо предприемане на други действия.

Във всички останали случаи, за да използвате услугата, трябва да подадете заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице или ново заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице с избор на категория „Информационна система Mini one stop shop (MOSS)”.

За достъп до системата MOSS - режим в Съюза, установените на територията на Р. България лица ползват "Портал за електронни услуги на НАП".

6. Как се достъпва MOSS – режим извън Съюза (само за неустановени на територията на ЕС лица)?

Специална информация за неустановените на територията на ЕС лица, както и инструкции за достъп до система MOSS – режим извън Съюза са публикувани в раздел „MOSS – режим извън ЕС“.

7. Къде мога да намеря повече информация за специалните режими за облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път?

Повече информация за специалните режими може да намерите на сайта на Европейската комисия тук