СС

СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

Приложение към ПМС № 46 от 21.03.2005 г. - ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

Цел

СС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са обявени в ликвидация или в несъстоятелност.

Счетоводно отчитане при ликвидация

СС № 16 - Дълготрайни материални активи

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 16 определя основните изисквания за счетоводното отчитане на дълготрайните материални активи.

Обхват

1. Този стандарт се прилага при отчитането на всички дълготрайни материални активи, с изключение на:

- закупените и държаните в предприятието с цел продажба;

- придобитите за тясно специализирани дейности, които изискват различен от посочения в този стандарт подход;

- регламентираните в друг стандарт.

Определения

СС № 17 - Лизинг

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 17 определя начина за отчитане и оповестяване на лизинговите договори.

Обхват

1. Този стандарт се прилага при отчитане на всички лизингови договори, с изключение на:

а) лизинговите договори за проучване и експлоатация на природни ресурси, като нефт, газ, дървесина, метали и други минерални ресурси;

б) лизинговите договори за продукти, като кинофилми, видеозаписи, пиеси, ръкописи, патенти и авторски права.

Определения

СС № 18 - Приходи

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 18 определя счетоводното третиране на приходите, получени от определени видове сделки и в определени случаи, както и тяхното признаване.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага при отчитане на приходите при следните сделки и случаи:

а) продажбата на продукция и стоки;

б) извършването на услуги;

в) използването от други лица на активите на предприятието, които носят лихви, лицензионни възнаграждения, дивиденти и др.

СС № 19 - ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.

Цел

СС 19 определя начина за счетоводното отчитане и оповестяване на разходите, които предприятието понася във връзка с осигуряването на доходи на персонала.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага от предприятията при счетоводното отчитане на разходи, които представляват доходи на персонала, включително тези, които са обезпечени съгласно:

СС № 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. Цел

СС 20 определя реда за счетоводно отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от всички предприятия, които получават правителствени и други дарения и правителствена помощ.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение: Правителство - всеки държавен орган, институция, служба или други подобни органи на

СС № 21 - ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г.

Цел

СС 21 определя реда за отчитането на ефекта от промените във валутните курсове при сделки с чуждестранна валута ипревръщането на финансовите отчети за дейността в чужбина в левове с цел включването им в годишния финансов отчет на отчитащото се предприятие.

Обхват

1. Този стандарт се прилага при:

а) осчетоводяването на сделки в чуждестранна валута;

СС № 22 - Отчитане на бизнескомбинации

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 22 определя реда за счетоводно третиране на придобиването на едно предприятие от друго, както и обединяването на участия, когато придобиващият не може да бъде идентифициран

Обхват

1. Този стандарт се отнася за всички бизнескомбинации с изключение на:

а) бизнескомбинациите между предприятия под общ контрол.

В тези случаи предприятията под общ контрол прилагат този стандарт само по отношение на консолидирания си финансов отчет.

СС № 24 - Оповестяване на свързани лица

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел
СС 24 определя реда за оповестяване на свързаните лица и на сделките между отчитащото се предприятие и тези лица

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага за следните взаимоотношения между свързаните лица, когато:

а) предприятието:

- контролира пряко друго предприятие;

- контролира чрез едно или повече предприятия друго предприятие;

- е контролирано пряко от друго предприятие;

СС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Цел

СС 27 определя реда за съставяне и представяне на консолидираните финансови отчети и отчитането на инвестициите в дъщерни предприятия.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които:

а) съставят консолидирани финансови отчети;

б) са направили инвестиции в дъщерни предприятия.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение: