СС

СС № 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

(Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Цел

СС 28 определя реда за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са направили инвестиции в асоциирани предприятия.

Определения

2. В този стандарт се използват определения със следното значение:

СС № 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел
СС 31 определя реда за отчитане на дяловите участия в смесени предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на участниците в смесеното предприятие и на инвеститорите независимо от структурите или формите, в които се извършват дейностите на смесеното предприятие

Обхват

1. Този стандарт се прилага от:

а) смесените предприятия;

б) участниците и инвеститорите в смесените предприятия.

СС № 32 - Финансови инструменти

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел
СС 32 определя принципите за определяне, класифициране, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване на информация за финансовите инструменти във финансовите отчети на предприятията

Обхват

Този стандарт се прилага за всички финансови инструменти с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) дялове в дъщерни, смесени и асоциирани предприятия, които се отчитат по ред, определен в други счетоводни стандарти;

СС № 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., отм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Отменен с § 22 от Постановление № 251 от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г., в сила от 01.01.2008 г. Цел

СС 33 определя правилата и принципите за представяне на доходите на акция, както и базата за тяхното изчисляване. Обхват

СС № 34 - Междинно счетоводно отчитане

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 34 определя правилата, принципите и минималните изисквания за представяне на информация в междинните финансови отчети.

Обхват

1. Предприятията, които съставят, представят и публикуват междинни финансови отчети, и периодите, за които те се съставят, се определят от съответните държавни органи или се изискват от външни потребители на счетоводна информация.

СС № 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., отм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г.

Отменен с § 24 от Постановление № 251 от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г., в сила от 01.01.2008 г. Цел

СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности. Обхват

СС № 36 - Обезценка на активи

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел
СС 36 определя правилата и процедурите за намаляване на балансовата (преносната) стойност на активи, когато тя превишава тяхната възстановима стойност

Обхват

1.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Този стандарт се прилага при отчитането на обезценка на всички активи, освен:

а) стоково-материалните запаси;

б) активите, придобивани чрез договори за строителна дейност;

в) активите по отсрочени данъци;

СС № 37 - Провизии, условни задължения и условни активи

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните активи във всички предприятия с изключение на тези, за които има специални разпоредби в други нормативни актове и счетоводни стандарти.

Обхват

СС № 38 - Нематериални активи

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 38 определя реда за счетоводното отчитане на нематериалните активи.

Обхват

1. Този стандарт се прилага при отчитането на нематериалните активи, с изключение на:

а) закупените и държаните в предприятието с цел продажба;

б) активите по отсрочени данъци;

в) репутацията, възникнала от бизнескомбинация;

г) произтичащите от доходи на наети лица;

СС № 40 - Отчитане на инвестиционни имоти

В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октмври 2007г.

Цел

СС 40 определя реда за отчитането на инвестиционните имоти и изискванията за оповестяване.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага за признаване, оценяване и оповестяване на инвестиционните имоти.

1.2. Този стандарт не се отнася за:

а) гори и други подобни възстановими природни ресурси;

б) права над полезни изкопаеми, търсенето и разработването на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими природни ресурси.