Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2015 г.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2015 г.

(при налагане на административно увеличение 4,4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата от началото на 2015 г. 360,00 лв.)

Поре- ден номер Иконо- миче- ски дей- ности (ном. А31) Икономи- чески дейности (код по НКИД)
Наименование на икономическа дейност
Ръково- дители
Специа- листи
Техници и при- ложни специа- листи
Помощен адми- нистра- тивен персонал
Персонал, зает с услуга за насе- лението, търговията и охраната
Квали- фицирани работ- ници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квали- фици- рани работ- ници и сродни на тях занаятчии
Машинни опера- тори и монтаж- ници
Професии, неизиск- ващи специална квалифи- кация
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
929
682
613
580
436
485
556
662
383
2
А
2
 Горско стопанство
780
546
491
469
416
416
468
510
360
3
А
1,49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
676
634
603
530
426
426
499
426
360
4
В
5
Добив на въглища
850
696
660
475
411
360
660
599
441
5
В
6
Добив на нефт и природен газ
809
649
631
422
422
360
583
536
422
6
В
7
 Добив на метални руди
865
719
637
457
394
360
630
544
408
7
В
8.11
Добив на строителни материали
659
519
471
485
485
360
563
519
485
8
В
8.11
Добив на декоративни скални материали
633
499
453
393
393
360
542
499
393
9
В
8.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
662
522
474
411
411
360
567
522
411
10
В
8.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
832
691
597
439
409
360
549
549
409
11
В
8.12
Добив на глина и каолин
857
711
614
452
419
360
564
564
419
12
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
665
524
476
413
413
360
570
524
413
13
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
988
718
572
468
364
360
447
437
364
14
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1060
910
780
560
380
430
460
580
390
15
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
853
677
556
470
364
360
480
480
374
16
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
941
848
614
499
458
360
458
458
374
17
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1017
671
541
510
468
360
468
468
382
18
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1100
940
835
445
385
360
535
655
380
19
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; производство на други хранителни продукти
800
560
560
440
365
360
450
505
410
20
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1100
905
840
600
380
360
590
620
385
21
C
10.9
Производство на готови храни за животни
990
900
800
600
370
430
620
620
390
22
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
778
605
519
360
360
360
360
410
360
23
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
790
670
595
433
420
360
495
470
420
24
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
900
760
690
485
360
360
455
469
360
25
C
12
Производство на тютюневи изделия
926
902
632
498
407
360
428
498
360
26
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
884
603
577
463
360
360
380
374
360
27
C
14 без 14.3
Производство на облекло
837
622
598
454
383
360
413
400
374
28
C
14.3
Производство на други трикотажни изделия
920
657
598
526
400
360
413
413
400
29
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
811
551
536
442
360
360
360
360
360
30
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
550
430
390
360
360
360
400
390
360
31
C
17
 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
795
590
530
380
360
360
490
410
360
32
C, J
18, 58 и 59
 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
451
407
384
360
360
360
362
360
360
33
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1579
1173
926
677
790
360
858
866
498
34
C
20
Производство на химични продукти
779
608
445
360
360
360
438
423
360
35
C
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
779
608
445
360
360
360
438
423
360
36
C
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
550
386
364
360
360
360
386
360
360
37
C
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
740
600
560
360
360
360
540
540
360
38
C
24 без 24.5
Производство на основни метали
750
520
500
360
360
360
460
460
360
39
C
24.5
Леене на метали
740
520
500
360
360
360
420
440
360
40
C
25 без 25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
700
480
450
360
360
360
400
400
360
41
C
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
690
590
510
380
380
380
500
490
380
42
C
27
 Производство на електрически съоръжения
690
590
510
380
380
380
500
490
380
43
C
28 без 28.11; 25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; производство на въоръжение и боеприпаси
800
550
500
360
360
360
480
470
360
44
C
28.11
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
920
600
600
470
360
360
510
500
360
45
C
29, 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
930
620
550
360
360
360
550
450
360
46
C
31
Производство на мебели
560
425
400
360
360
360
390
390
360
47
C
32 без 32.5,33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
632
428
407
360
360
360
360
362
360
48
C
32.5
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (дейности в зъботехнически лаборатории)
832
624
364
364
364
360
416
468
360
49
D
35.1
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
930
730
690
400
360
360
580
550
360
50
D
35.2; 49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; тръбопроводен транспорт
1308
902
858
520
451
360
627
691
451
51
D
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
820
625
595
370
360
360
450
500
360
52
Е
36, 37
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
730
645
580
420
390
400
485
420
360
53
E
38 без 38.12 и 38.22; 39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
745
451
438
360
360
360
396
362
360
54
E
38.12 и 38.22
Събиране на опасни отпадъци; обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
955
790
710
560
535
360
600
560
545
55
F
41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
Строителство на сгради; строителство на съоръжения; специализирани строителни дейности
740
600
560
360
360
360
540
540
360
56
F
42.11
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
825
650
590
425
360
360
590
590
360
57
F
42.22
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
650
525
495
360
360
360
365
420
360
58
G
45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
1150
950
840
590
500
400
550
540
440
59
G
46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
826
524
438
360
360
360
360
409
360
60
I
55, 56, 79
Хотелиерство; ресторантьорство; туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
905
780
610
495
440
360
550
540
400
61
H
49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; товарен железопътен транспорт; складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
892
791
650
416
416
360
458
541
416
62
H
49.3, 49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
756
582
516
360
360
360
431
431
360
63
H
50
Воден транспорт
905
827
706
449
397
360
458
509
397
64
H
51
Въздушен транспорт
1075
988
806
501
513
381
522
580
454
65
H
52, без железопътен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
929
871
680
415
415
360
480
415
415
66
H
53
Пощенски и куриерски дейности
470
460
390
360
360
360
375
360
360
67
J
60, 61
Радио- и телевизионна дейност; далекосъобщения
835
731
627
480
480
360
524
524
417
68
K
64, 65, 66
Финансови и застрахователни дейности
1422
902
677
498
362
360
407
520
360
69
J, L, M, N
62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; операции с недвижими имоти; професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности
902
587
473
360
360
360
362
384
360
70
N
80
Дейности по охрана и разследване
759
530
437
360
360
360
360
360
360
71
M
72
Научноизследователска и развойна дейност
603
433
386
362
360
360
360
360
360
72
O
84
Държавно управление
445
360
360
360
360
360
360
360
360
73
P
85
Образование
614
516
433
360
360
360
360
360
360
74
Q
86 без 86.1, 75
Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); ветеринарномедицинска дейност
936
598
385
360
360
416
360
360
360
75
Q
86,1
Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1196
884
582
468
374
437
447
447
360
76
Q
87, 88
Медико-социални грижи с настаняване; социална работа без настаняване
360
360
360
360
360
360
360
360
360
77
R
90, 91, 92, 93
Култура, спорт и развлечения (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
590
407
360
360
360
360
360
360
360
78
S, T
95, 96, 97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги; дейности на домакинства като работодатели
468
385
364
362
360
360
385
364
360
79
S, U
94 без 94.91, 99
Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); дейности на екстериториални организации и служби
802
564
417
360
360
360
386
360
360
80
R
93,12
Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
   
528
           
81
   
Централен кооперативен съюз
640
560
500
400
380
390
400
415
360
82
Q
86 без 86.1
Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
624
478
395
           
83
Q
86,1
Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
988
               
84
Q
86,1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
686
634
624
           
85
S
94.91
Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква)
 
360
             

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
5. Ред 80 се отнася само за професионалните футболисти, като минималният осигурителен доход за професионалните футболисти от група А и група Б се определя според квалификационна група 3 – техници и приложни специалисти.