Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г. (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии –-2019 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)

 

Пореден номер

Икономи- чески дейности 
(ном. А31)

Икономически дейности 
(код по КИД)

Наименование на икономическа дейност

Ръководители

Специалисти

Техници и приложни специалисти

Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната

Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

Машинни оператори и монтажници

Професии, неизискващи специална квалификация

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

A

01, 03 без 01.49

Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство

1034

779

707

655

560

560

618

688

560

2

A

02

Горско стопанство

935

644

560

560

560

560

560

560

560

3

A

01.49

Отглеждане на други животни /пчеларство/

755

709

673

592

560

560

560

560

560

4

B

05

Добив на въглища

901

738

699

560

560

560

699

635

560

5

B

06

Добив на нефт и природен газ

865

694

675

560

560

560

623

574

560

6

B

07

Добив на метални руди

926

770

682

560

560

560

674

582

560

7

B

08.11

Добив на строителни материали

705

560

560

560

560

560

603

560

560

8

B

08.11

Добив на декоративни скални материали

677

560

560

560

560

560

580

560

560

9

B

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

709

560

560

560

560

560

607

560

560

10

B

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

890

740

639

560

560

560

587

587

560

11

B

08.12

Добив на глина и каолин

916

761

657

560

560

560

604

604

560

12

B

08.9 и 09

Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива

712

561

560

560

560

560

610

561

560

13

C

10.1 без 10.12, 10.2

Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

1486

982

784

594

560

560

636

560

560

14

C

10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

1226

1018

883

623

560

560

560

644

560

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия

904

727

613

560

560

560

561

562

560

16

C

10.4

Производство на растителни и животински масла и мазнини

982

883

644

560

560

560

560

560

560

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

1057

697

562

571

560

560

560

560

560

18

C

10.6

Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

1247

1039

987

603

560

560

675

831

560

19

C

10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82

Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти

831

587

582

560

560

560

560

560

560

20

C

10.81 и 10.82

Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

1143

940

873

623

560

560

613

644

560

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

1122

987

894

655

560

560

675

675

560

22

C

11 без 11.05, 11.06 и 11.07

Производство на напитки

869

675

580

560

560

560

560

560

560

23

C

11.05 и 11.06

Производство на пиво и малц

821

696

639

560

560

560

560

560

560

24

C

11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

935

790

717

560

560

560

560

560

560

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

1034

1008

705

560

560

560

560

560

560

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

987

673

644

560

560

560

560

560

560

27

C

14 без 14.3

Производство на облекло

925

675

623

560

560

560

560

560

560

28

C

14.3

Производство на други трикотажни изделия

997

717

675

571

560

560

560

560

560

29

C

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

906

615

598

560

560

560

560

560

560

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

603

560

560

560

560

560

560

560

560

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

852

634

571

560

560

560

560

560

560

32

C

18, 58 и 59

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

560

560

560

560

560

560

560

560

560

33

C

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

1763

1310

1034

756

882

560

958

967

560

34

C

20

Производство на химични продукти

870

680

560

560

560

560

560

560

560

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

870

680

560

560

560

560

560

560

560

36

C

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

614

560

560

560

560

560

560

560

560

37

C

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

827

670

625

560

560

560

604

604

560

38

C

24 без 24.5

Производство на основни метали

810

561

560

560

560

560

560

560

560

39

C

24.5

Леене на метали

769

561

560

560

560

560

560

560

560

40

C

25 без 25.4

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

769

560

560

560

560

560

560

560

560

41

C

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти.

790

686

603

560

560

560

582

561

560

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

790

686

603

560

560

560

582

561

560

43

C

28 без 28.11, 25.4

Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

592

560

560

560

560

560

560

560

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

987

623

623

560

560

560

560

560

560

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили

1018

675

592

560

560

560

603

560

560

46

C

31

Производство на мебели

623

560

560

560

560

560

560

560

560

47

C

32 без 32.5, 33

Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

705

560

560

560

560

560

560

560

560

48

C

32.5

Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)

929

697

560

560

560

560

560

560

560

49

D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

987

779

738

560

560

560

644

613

560

50

D

35.2, 49.5

Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт

1461

1008

958

581

560

560

700

772

560

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

873

670

639

560

560

560

560

561

560

52

E

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

810

727

655

560

560

560

560

560

560

53

E

38 без 38.12 и 38.22, 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

832

560

560

560

560

560

560

560

560

54

E

38.12 и 38.22

Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

1013

842

758

623

597

560

665

623

608

55

F

41, 42 без 42.11 и 42.22, 43

Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности

790

644

623

560

560

560

603

603

560

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

878

696

634

560

560

560

634

634

560

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

696

566

560

560

560

560

560

560

560

58

G

45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

665

566

560

623

613

560

59

G

46.46, 47.73, 47.74

Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки

923

585

560

560

560

560

560

560

560

60

I

55, 56, 79

Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

966

831

649

560

560

560

571

582

560

61

H

49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт

927

822

675

560

560

560

560

562

560

62

H

49.3, 49.4

Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване

845

650

577

560

560

560

560

560

560

63

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

560

560

560

560

568

560

64

H

51

Въздушен транспорт

1201

1103

900

560

572

560

583

648

560

65

H

52, без железопътен транспорт

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)

1038

973

760

560

560

560

560

560

560

66

H

53

Пощенски и куриерски дейности

560

560

560

560

560

560

560

560

560

67

J

60, 61

Радиои телевизионна дейност; Далекосъобщения

933

817

700

560

560

560

585

585

560

68

K

64, 65, 66

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

560

560

560

560

581

560

69

J, L, M, N

62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82

Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1008

656

560

560

560

560

560

560

560

70

N

80

Дейности по охрана и разследване

848

592

560

560

560

560

560

560

560

71

M

72

Научноизследователска и развойна дейност

673

560

560

560

560

560

560

560

560

72

O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

560

560

560

560

560

560

560

560

560

73

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

686

577

560

560

560

560

560

560

560

74

Q

86 без 86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност

1045

668

560

560

560

560

560

560

560

75

Q

86.1

Дейност на болници /без началник клиника/ отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/

1336

987

650

560

560

560

560

560

560

76

Q

87, 88

Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

560

560

560

560

560

560

560

560

560

77

R

90, 91, 92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)

659

560

560

560

560

560

560

560

560

78

S, T

95, 96

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ

560

560

560

560

560

560

560

560

560

79

S, U

94 без 94.91, 99

Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби

896

630

560

560

560

560

560

560

560

80

R

93.12

Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)

 

 

590

 

 

 

 

 

 

81

 

 

Централен кооперативен съюз

665

582

560

560

560

560

560

560

560

82

Q

86 без 86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

697

560

560

 

 

 

 

 

 

83

Q

86.1

Дейност на болници (само за началник клиника/отделение)

1103

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Q

86.1

Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)

766

709

697

 

 

 

 

 

 

85

S

94.91

Дейност на религиозни организации

 

560

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. 
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето и не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор. 
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.