ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ И ДАНЪК ПО ЗДДФЛ ВЪРХУ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ И ДАНЪК ПО ЗДДФЛ ВЪРХУ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО КОДЕКСА НА ТРУДА

Разпоредба от КТ

Съдържание на разпоредбата

Осигурителни вноски по реда на КСО

Здравни остигуровки по реда на ЗЗО

Облагаем доход по ЗДДФЛ

чл. 200

Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя за вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък по ЗДДФЛ

чл. 213

Oбезщетение при незаконно недопускане на работник или служител, с когото е създадено трудово правоотношение по реда на глава пета, да постъпи на работа работодателят и виновните длъжностни лица дължат солидарно на работника или служителя брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност от деня на явяването, за да постъпи на работа, до неговото действително допускане на работа.

Дължат осигурителни вноски по реда на КСО в размера за фонд "Пенсии" и ДЗПО, независимо, че са посочени като освободени от вноски в чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението .... Основанието за тези вноски е чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 КСО. - изцяло за сметка на осигурителя

Не се дължат здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 214

Обезщетение при временно отстраняване от работа, за времето на незаконното отстраняване.

Дължат осигурителни вноски по реда на КСО в размера за фонд "Пенсии" и ДЗПО, независимо, че са посочени като освободени от вноски в чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението .... Основанието за тези вноски е чл. 9, ал. 3, тт. 1 и 2 и ал. 5 КСО. - изцяло за сметка на осигурителя

Не се дължат здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 215

Kомандировъчни пари

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък върху получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;

чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2

Oбезщетение при премества на работа в друго населено място, за пътните разноски за него и за членовете на семейството му, разноските по пренасянето на покъщнината му

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък по ЗДДФЛ

чл. 216, ал. 1, т. 3

Oбезщетение за възнаграждение за дните на пътуването и за още 2 дни, който се премества на работа в друго населено място

 дължат се здравни осигуровки

дължат се осигурителни вноски

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 216, ал. 2

Oбезщетение на работник или служител, трудовото правоотношение с когото е прекратено не по негова вина или не по негово заявление с предизвестие, по споразумение с работодателя могат да се заплатят разноските по чл.216, ал.1, т. 1 и 2 на предходната алинея за неговото и на семейството му завръщане в постоянното им местоживеене.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък по ЗДДФЛ

чл. 216, ал. 3

Oбезщетение при преместване на работа в друго населено място на работник или служител, преместен на постоянна работа там не по негова молба. Когато разстоянието до населеното място на новата работа е над 100 километра и преместването е за време над 1 година.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък по ЗДДФЛ

чл. 217, ал. 1

Обезщетение при трудоустрояване

Дължат се осигурителни вноски - чл. 9, ал. 3, т. 4 и ал. 5 КСО - Фонд Пенсии и ДЗПО - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 218, ал. 1

Oбезщетение  когато при бедствие работникът или служителят е възпрепятствуван да се яви на работа.

Дължат се осигурителни вноски - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 218, ал. 2

Oбезщетение ако работникът или служителят е взел участие в спасителните работи при бедствие, заплаща му се пълният размер на брутното трудово възнаграждение.

Дължат се осигурителни вноски - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 219

Oбезщетение когато работник или служител, който на законно основание е отказал изпълнението или е преустановил работа поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му.

Дължат се осигурителни вноски - изцяло за сметка на осигурителя

Дължат се здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 220

Обезщетение за неспазено предизвестие.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 221

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 222, ал. 1

Oбезщетение при закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност

Дължат се осигурителни вноски - фонд "Пенсии" и ДЗПО. - По съотношението - Работодател-работник

Не се дължат се здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 222, ал. 2

Oбезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък по ЗДДФЛ

чл. 222, ал. 3

Oбезщетение При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък по ЗДДФЛ

чл. 224

Oбезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 225

Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител

Дължат осигурителни вноски по реда на КСО в размера за фонд "Пенсии" и ДЗПО, независимо, че са посочени като освободени от вноски в чл. 1, ал. 7, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението .... Основанието за тези вноски е чл. 9, ал. 3, тт. 1 и 2 и ал. 5 КСО. 
Осигурителят дължи осигурителните вноски за целия период от уволнението до възстановяването на работа от съда (чл. 9, ал. 3, т. 2 КСО), а не само за 6-те месеца (самото обезщетение). - изцяло за сметка на осигурителя

Не се дължат здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ

чл. 226, ал.3

Oбезщетение за други вреди, причинени на работника, свързани с неиздаване или несвоевременно издаване на необходими документи, както и на документи с невярно съдържание

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Не се дължи данък по ЗДДФЛ

чл. 331

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение.

Не се дължат осигурителни вноски

Не се дължат здравни осигуровки

Дължи се данък по ЗДДФЛ