Приложение № 2 към чл. 15 Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест" 2018 г.

 

Код

КИД
2008

Наименование на икономическа дейност КИД2008

Осигурителна  вноска (%)

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

20

Производство на химични продукти

1,1

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,9

12

Производство на тютюневи изделия

0,9

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,9

30

Производство на превозни средства, без автомобили

0,9

31

Производство на мебели

0,9

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,9

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

68

Операции с недвижими имоти

0,9

77

Даване под наем и оперативен лизинг

0,9

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,9

10

Производство на хранителни продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

27

Производство на електрически съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,7

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

0,7

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,7

60

Радио- и телевизионна дейност

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

63

Информационни услуги

0,7

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

0,7

84

Държавно управление

0,7

88

Социална работа без настаняване

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

92

Организиране на хазартни игри

0,7

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,7

03

Рибно стопанство

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

0,5

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

06

Добив на нефт и природен газ

0,4

14

Производство на облекло

0,4

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,4

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,4

51

Въздушен транспорт

0,4

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

74

Други професионални дейности

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,4

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

99

Дейности на екстериториални организации и служби

0,4