Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по осигурени лица и разпределение

Приложение1 Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по осигурени лица и  разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице
Лица, подлежащи на осигуряване Обхват на осигуряването Доход, върху който се внасят осигурителни вноски Общ размер на осигурителните вноски Разпределение на осигурителните вноски %
% За сметка на осигуреното лице   За сметка на осигурителя /осигуряващия/    
Общо за фондовете на ДОО за допълнително задължително пенсионно осигуряване за здравно осигуряване Общо за фондовете на ДОО за допълнително задължително пенсионно осигуряване за здравно осигуряване Общо за фондовете на ДОО за допълнително задължително пенсионно осигуряване за здравно осигуряване
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Лица, работещи по трудови договори и служебни правоотношения - ІІІ категория труд; управители, прокуристи и контрольори на търговски дружества и на еднолични търговци; синдици и ликвидатори; членове на управителни, надзорни и контролни съвети на търговски дружества; както и лица, работещи по договор за управление в неперсонифицирани дружества; лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности и служителите с духовно звание на Българската православна църква и регистрирани вероизповедания. 
1.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; НЗОК  Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. За ДОО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 22,3   8 За ДОО 9,7 и ЗО 3,2  9,7   3,2 За ДОО 12,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО 4,8  12,6   4,8
1.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. За ДОО и ДЗПО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО- 8 17,3 5 за УПФ 8 За ДОО и ДЗПО 9,7; ЗО-3,2 7,5 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 12,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8 9,8 2,8 4,8
2. Лица, работещи по трудов договор - ІІ категория труд:
2.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; НЗОК  Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;.  За ДОО и ДЗПО 32,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 25,3 7 за ПФ 8 За ДОО 9,7 и ЗО-3,2  9,7   3,2 За ДОО и ДЗПО 22,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО- 4,8 15,6 7 за ПФ 4,8
2.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;.  За ДОО и ДЗПО 32,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 20,3 12 (7 за ПФ + 5 за УПФ) 8 За ДОО и ДЗПО 9,7 и ЗО-3,2 7,5 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 22,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8 12,8 9,8 (7 за ПФ + 2,8 за УПФ) 4,8
3. Лица, работещи по трудов договор - І категория труд:
3.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; НЗОК  Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;.  За ДОО и ДЗПО 37,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 25,3 12 за ПФ 8 За ДОО 9,7 и ЗО- 3,2 9,7   3,2 За ДОО и ДЗПО 27,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8 15,6 12 за ПФ  4,8
3.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;.  за ДОО и ДЗПО 37,3 и съответната вноска за ТЗПБ*, за ЗО-8 20,3 17 (12 за ПФ +5 за УПФ) 8 За ДОО и ДЗПО 9,7 и ЗО-3,2  7,5 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 27,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО 4,8 12,8 14,8 (12 за ПФ + 2,8 за УПФ) 4,8
4. Държавни служители, съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, 
4.1. Родени преди 1 януари 1960 г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; НЗОК  Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв.  За ДОО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*, ЗО-8  22,3   8         За ДОО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО -8  22,3   8
4.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. за ДОО и ДЗПО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 17,3 5 за УПФ 8         За ДОО и ДЗПО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-8 17,3 5 за УПФ 8
5.  Кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт:
5.1. Родени преди 1 януари 1960 г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; НЗОК  Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. За ДОО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*, ЗО-8  22,3   8         За ДОО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО -8  22,3   8
5.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. за ДОО и ДЗПО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 17,3 5 за УПФ 8         За ДОО и ДЗПО 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-8 17,3 5 за УПФ 8
6. Учители:
6.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; УчПФ Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии; в бюджетната сфера-брутно трудово възнаграждение, но не повече от 2 000 лв и не по-малко от минималната месечна работна заплата  За ДОО и УчПФ 26,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-8 26.6 /за ДОО-22,3 за УчПФ-4,3/   8 За ДОО 9,7 и ЗО 3,2 9,7   3,2 За ДОО 16,9 /12,6 за ДОО+4,3 за УчПФ/ и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО 4,8 16,9 /12,6 за ДОО+4,3 за УчПФ/   4,8
6.2. Родени след 31 декември 1959 г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; УчПФ, ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии; в бюджетната сфера-брутно трудово възнаграждение, но не повече от 2 000 лв и не по-малко от минималната месечна работна заплата  за ДОО, УчПФ и ДЗПО 26,6 и съответната вноска за ТЗПБ*, за ЗО-8 21,6 /17,3 за ДОО+4,3 за УчПФ/ 5 за УПФ 8 За ДОО и ДЗПО 9,7 и ЗО 3,2 7,5 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО, ДЗПО и УчПФ 16,9 съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО- 4,8 14,1 /9,8 за ДОО+4,3 за УчПФ/ 2,8 4,8
7. Военнослужещи по ЗОВС;  държавните служители  по ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;следователите и младши следователите; държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност";служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението, изпълняващи някои от дейностите по чл. 52г, ал. 2 т.8 и т. 9 от ЗМВР.  
7.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв.  за ДОО 45,3 и съответната вноска за ТЗПБ*, за ЗО-8 45,3   8         за ДОО 45,3 и съответната вноска за ТЗПБ; за ЗО 8 45,3   8
7.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове  на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство","ТЗПБ" и "Безработица"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. за ДОО,    ДЗПО 45,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 40,3 5 за УПФ 8         за ДОО,  ДЗПО 45,3 и съответната вноска за ТЗПБ; за ЗО 8 40,3 5 за УПФ 8
8. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно:
8.1. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно ІIІ категория труд:
8.1.1 Родени преди 1 януари 1960г. фондове на ДОО- "Пенсии" и "ТЗПБ"; НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/ За ДОО 17,8 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-8  17,8   8 За ДОО 7,9 и ЗО-3,2 7,9   3,2 За ДОО 9,9 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-4,8  9,9   4,8
8.1.2. Родени след 31 декември 1959г. фондове на ДОО- "Пенсии" и "ТЗПБ"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/ за ДОО и ДЗПО-17,8  и съответната вноска за ТЗПБ*, за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8 За ДОО и ДЗПО 7,9 и ЗО-3,2 5,7 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 9,9 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8 7,1 2,8 за УПФ 4,8
8.2. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно IІ категория труд:
8.2.1. Родени преди 1 януари 1960г. фондове на ДОО- "Пенсии" и "ТЗПБ";  НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/ За ДОО и ДЗПО-27,8 и съответната вноска за ТЗПБ*, за ЗО-8 20,8 7 за ПФ 8 За ДОО 7,9 и ЗО-3,2  7,9   3,2 За ДОО и ДЗПО 19,9 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО 4,8 12,9 7 за ПФ 4,8
8.2.2. Родени след 31 декември 1959 г. фондове на ДОО- "Пенсии" и "ТЗПБ"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/ За ДОО и ДЗПО-27,8 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 15,8 12 (7 за ПФ + 5 за УПФ) 8 За ДОО и ДЗПО- 7,9 и ЗО-3,2 5,7 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 19,9 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8 10,1 9,8 (7 за ПФ + 2,8 за УПФ) 4,8
8.3. Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно І категория труд:
8.3.1. Родени преди 1 януари 1960 г. фондове на ДОО- "Пенсии" и "ТЗПБ"; НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/ За ДОО и ДЗПО 32,8 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 20,8 12 за ПФ 8 За ДОО 7,9 и ЗО-3,2 7,9   3,2 За ДОО и ДЗПО 24,9 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО 4,8 12,9 12 за ПФ  4,8
8.3.2. Родени след 31 декември 1959г. фондове на ДОО- "Пенсии" и "ТЗПБ"; ДЗПО и НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/ за ДОО и ДЗПО 32,8 и съответната вноска за ТЗПБ*;  за ЗО-8 15,8 17 (12 за ПФ +5 за УПФ) 8 За ДОО и ДЗПО 7,9 и ЗО 3,2 5,7 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 24,9 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8 10,1 14,8 (12 за ПФ +2,8 за УПФ) 4,8
9. Лица, работещи без трудово правоотношение:
9.1. Родени преди 1 януари 1960 г. фонд "Пенсии"; НЗОК Възнаграждението след намаляване с нормативно признатите разходи, но не повече от 2 200 лв. за ДОО 17,8;  за ЗО-8 17,8   8 За ДОО-7,9 и ЗО 3,2 7,9   3,2 За ДОО 9,9;       за ЗО-4,8  9,9   4,8
9.2. Родени след 31 декември 1959 г. фонд "Пенсии"; ДЗПО, НЗОК Възнаграждението след намаляване с нормативно признатите разходи, но не повече от 2 200 лв. за ДОО и ДЗПО 17,8;  за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8 За ДОО и ДЗПО-7,9 и ЗО-3,2 5,7 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 9,9; за ЗО-4,8 7,1 2,8 за УПФ 4,8
10. Членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията:
10.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство", "ТЗПБ"; НЗОК Полученото възнаграждение, но не повече от 2200 лв. за ДОО 21,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 21,3   8 за ДОО 9,3; за ЗО-3,2 9,3   3,2 За ДОО 12 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО 4,8  12   4,8
10.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии","Общо заболяване и майчинство", "ТЗПБ"; ДЗПО, НЗОК Полученото възнаграждение, но не повече от 2200 лв. за ДОО и ДЗПО 21,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 16,3 5 8 за ДОО и ДЗПО  9,3; за ЗО-3,2 7,1 2,2 за УПФ 3,2  за ДОО и ДЗПО 12 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-4,8 9,2 2,8 за УПФ 4,8
11. Лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация : 
11.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт                      
11.1.1. Родени преди 1 януари 1960г. фонд "Пенсии" и НЗОК Избран месечен доход между минималния и максималния размер  на осигурителния доход /2 200 лв./ за самоосигуряващите се лица.*  за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8   за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8        
11.1.2. Родени след 31 декември 1959г. фонд "Пенсии", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход между минималния и максималния размер  на осигурителния доход /2 200 лв./ за самоосигуряващите се лица.* за ДОО и ДЗПО 17,8;  за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 17,8; за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8        
11.2.Осигурени и за общо заболяване и майчинство
11.2.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство"; НЗОК  Избран месечен доход между минималния и максималния размер  на осигурителния доход /2 200 лв./ за самоосигуряващите се лица.*   за ДОО 21,3; за ЗО-8 21,3   8   за ДОО 21,3; за ЗО-8 21,3   8        
11.2.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство", ДЗПО,НЗОК  Избран месечен доход между минималния и максималния размер  на осигурителния доход /2 200 лв./ за самоосигуряващите се лица.* за ДОО и ДЗПО 21,3;  за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 21,3; за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8        
12. Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители:
12.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
12.1.1. Родени преди 1 януари 1960г. фонд "Пенсии", НЗОК Избран месечен доход                                 от 240 до 2 200 лв.*  за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8   за ДОО 17,8;  за ЗО-8 17,8   8        
12.1.2. Родени след 31 декември 1959г. фонд "Пенсии"; ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 240 до 2 200 лв.* за ДОО и ДЗПО 17,8; за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 17,8; за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8        
12.2.Осигурени и за общо заболяване и майчинство                        
12.2.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство"; НЗОК Избран месечен доход                                 от 240 до 2 200 лв.*   за ДОО 21,3, за ЗО-8 21,3   8   за ДОО 21,3; за ЗО-8 21,3   8        
12.2.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и"Общо заболяване и майчинство", ДЗПО,НЗОК  Избран месечен доход                                 от 240 до 2 200 лв.* за ДОО и ДЗПО 21,3;  за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 21,3; за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8        
13. Морски лица:  
13.1. Морски лица- първа категория труд:                        
13.1.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт,общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест        
13.1.1.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и ДЗПО-36,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 24,3 12 за ППФ 8  за ДОО и  ДЗПО- 36,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 24,3 12 за ППФ 8        
13.1.1.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и ДЗПО-36,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 19,3 17 (12 за ППФ +5 за УПФ) 8  за ДОО и  ДЗПО- 36,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 19,3 17 (12 за ППФ +5 за УПФ) 8        
13.1.2.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт,общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест и безработица      
13.1.2.1. Родени преди 1 януари 1960 г.4 Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"Безработица","ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и  ДЗПО- 37,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 25,3 12 за ППФ 8  за ДОО и  ДЗПО- 37,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 25,3 12 за ППФ 8        
13.1.2.2. Родени след 31 декември 1959 г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"Безработица","ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и  ДЗПО- 37,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 20,3 17 (12 за ППФ +5 за УПФ) 8  за ДОО и  ДЗПО- 37,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 20,3 17 (12 за ППФ +5 за УПФ) 8        
13.2. Морски лица- втора категория труд:                        
13.2.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт,общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест        
13.2.1.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и ДЗПО-31,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 24,3 7 за ППФ 8  за ДОО и  ДЗПО- 31,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 24,3 7 за ППФ 8        
13.2.1.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и ДЗПО-31,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 19,3 12 (7 за ППФ +5 за УПФ) 8  за ДОО и  ДЗПО- 31,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 19,3 12 (7 за ППФ +5 за УПФ) 8        
13.2.2.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт,общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест и безработица      
13.2.2.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"Безработица","ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и  ДЗПО- 32,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 25,3 7 за ППФ 8  за ДОО и  ДЗПО- 32,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 25,3 7 за ППФ 8        
13.2.2.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"Безработица","ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и  ДЗПО- 32,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 20,3 12 (7 за ППФ +5 за УПФ) 8  за ДОО и  ДЗПО- 32,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 20,3 12 (7 за ППФ +5 за УПФ) 8        
13.3. Морски лица- трета категория труд:                        
14.3.1.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт,общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест        
13.3.1.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ", НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО -21,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 21,3   8  за ДОО -21,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 21,3   8        
13.3.1.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и ДЗПО-21,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8  за ДОО и  ДЗПО- 21,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8        
13.3.2.Осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт,общо заболяване и майчинство и трудова злополука и професионална болест и безработица                            
13.3.2.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ","Безработица", НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО - 22,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 22,3   8  за ДОО - 22,3; ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 22,3   8        
13.3.2.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ","Безработица", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО и  ДЗПО- 22,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 17,3 5 за УПФ 8  за ДОО и  ДЗПО- 22,3;ТЗПБ-1,1, за ЗО-8 17,3 5 за УПФ 8        
14.Специализанти
14.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ","Безработица", НЗОК Полученото възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималната работна заплата за страната;.   за ДОО - 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 22,3   8  за ДОО - 9,7;  за ЗО-3,2 9,7   3,2 За ДОО 12,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8  12,6   4,8
14.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ","Безработица", ДЗПО, НЗОК Полученото възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималната работна заплата за страната;.   за ДОО и  ДЗПО- 22,3 и съответната вноска за ТЗПБ*; за ЗО-8 17,3 5 за УПФ 8  за ДОО и  ДЗПО- 9,7; за ЗО-3,2 7,5 2,2 за УПФ 3,2 За ДОО и ДЗПО 12,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8  9,8 2,8 за УПФ 4,8
15. Лицата, изплатени на работа в чужбина от български посредник, съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат: 
15.1. Родени преди 1 януари 1960г. фонд "Пенсии" и НЗОК 420 лв.  за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8   за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8        
15.2. Родени след 31 декември 1959г. фонд "Пенсии", ДЗПО, НЗОК 420 лв. за ДОО и ДЗПО 17,8;  за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 17,8; за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8        
16. Изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи 
16.1. Родени преди 1 януари 1960г. фонд "Пенсии" и НЗОК от работодател-420 лв., по желание на лицето-избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8   за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8        
16.2. Родени след 31 декември 1959г. фонд "Пенсии", ДЗПО, НЗОК от работодател-420 лв., по желание на лицето-избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв. за ДОО и ДЗПО 17,8;  за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 17,8; за ЗО-8 12,8 5 за УПФ; 8        
17. Лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи: 
17.1. Родени преди 1 януари 1960г. фонд "Пенсии" и НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв.  за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8   за ДОО 17,8; за ЗО-8 17,8   8        
17.2. Родени след 31 декември 1959г. фонд "Пенсии", ДЗПО, НЗОК Избран месечен доход                                 от 420 до 2 200 лв. за ДОО и ДЗПО 17,8;  за ЗО-8 12,8 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 17,8; за ЗО-8 12,8 5 за УПФ; 8        
18. Балерина, балетист или танцьор в културни организации
18.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ","Безработица", НЗОК,  Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/  за ДОО 25,3; за ЗО-8;  25,3   8 За ДОО 9,7 и ЗО 3,2  9,7   3,2 За ДОО 15,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО 4,8;ДЗПО-7  15,6   4,8
18.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство";"ТЗПБ", ДЗПО, НЗОК Брутното възнаграждение, но не повече от 2 200 лв. и не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия /изчислен пропорционално/ за ДОО и ДЗПО 25,3;  за ЗО-8 20,3 5 за УПФ 8 За ДОО и ДЗПО 9,7; ЗО-3,2 7,5 2,2 за УПФ; 3,2 За ДОО и ДЗПО 15,6 и съответната вноска за ТЗПБ*; ЗО-4,8 12,8 2,8 за УПФ 4,8
19. Съпрузите на лицата по чл.4, ал. 3, т. 1 и 4 от КСО
20.1. Родени преди 1 януари 1960г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство"  420 лв./ 240 лв.   за ДОО 21,3; за ЗО-8 21,3   8   за ДОО 21,3; за ЗО-8 21,3   8        
20.2. Родени след 31 декември 1959г. Фондове на ДОО-"Пенсии" и "Общо заболяване и майчинство"  420 лв./ 240 лв. за ДОО и ДЗПО 21,3;  за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8 за ДОО и ДЗПО 21,3; за ЗО-8 16,3 5 за УПФ 8