Тристранни операции

Тристранни операции
Съгласно чл.15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
- регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
- стоките се транспортират директно от А до В;
- посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
- придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.

За разлика от режимите при вътреобщностна доставка на стоки и вътреобщностно придобиване на стоки при които се осъществява доставка между две регистрирани за целите на ДДС лица в две различни държави членки А и Б, то при тристранните операции доставката на стоките е между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В.

В зависимост от това дали Вие сте „прехвърлител”, „посредник” или „придобиващ” имате определени задължения съгласно действащата нормативна уредба за тяхното отчитане и документиране.

Нека разгледаме трите възможности ако Вие сте регистрирано за целите на ДДС лице в България и сте участник в тристранна операция, като освен вас участници са и лица регистрирани за целите на ДДС в Испания и Португалия.

І. Вие сте „прехвърлител” и извършвате доставка на стоки на „придобиващ” лице регистрирано за целите на ДДС Португалия чрез „посредник” от лице регистрирано за целите на ДДС Испания, като стоките се транспортират директно от България до Португалия. В случая Вие извършвате вътреобщностна доставка на стоки на регистрираното лице в Испания, като за тази доставка издавате фактура с нулева ставка съгласно общите правила при вътреобщностна доставка на стоки. Като във фактурата посочвате VAT номера на посредника по тристранната операция от Испания а не на получателя по доставката от Португалия. Съгласно чл. 125, ал.2 от ЗДДС Вие като посредник в тристранна операция, заедно със справка-декларацията подавате и VIES-декларация за тази доставка за съответния данъчен период.

ІІ. Вие сте „придобиващ” в тристранна операция, като „прехвърлител” е и лице регистрирано за целите на ДДС в Испания чрез „посредник” от лице регистрирано за целите на ДДС в Португалия, , като стоките се транспортират директно от Испания до България. Вие получавате фактура от посредника в тристранна операция в която има сигнатурата "чл. 28с/Е/ /З/ 77/388/ЕЕС" или аналогичния от новата директива „чл.141/2006/112/ЕО”. В този случай Вие се явявате придобиващ по вътреобщностно придобиване на стоки и съгласно чл.82, ал.3 от ЗДДС данъкът е изискуем от придобиващия при тристранна операция (от Вас), осъществена при условията на чл. 15. Когато:
Данъкът е станал изискуем, Вие сте длъжни да го начислите, като издаде данъчен документ (протокол) по чл.117 като го издадете не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.117. ал.2 от ЗДДС, в който посочите данъка на отделен ред, включите размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период. Съгласно чл.69. ал.1 от ЗДДС Вие имате право да приспаднете изискуемия от вас данък, когато стоките се използват за целите на извършваните от вас облагаеми доставки като ги включете в дневник покупки с право на приспадане на пълен данъчен кредит (или с право на приспадане на частичен данъчен кредит) за същия период или в един от следващите три данъчни периода. Ако стоките са предназначени за извършване на освободени доставки или на основание чл.70. ал.1. т. 1 от ЗДДС за същите няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит, тогава не ги включвате в дневник покупки с право на данъчен кредит.

ІІІ. Вие сте „посредник” в тристранна операция, като „прехвърлител” е лице регистрирано за целите на ДДС в Испания а „получател” е лице регистрирано за целите на ДДС в Португалия, като стоките се транспортират директно от Испания до Португалия. Регистрирано за целите на ДДС в Испания ще ви издаде фактура за вътреобщностна доставка на стоки в която ще има ДДС със ставка „нула” и вашия VAT номер съгласно чл.94, ал.2 от ЗДДС. Но съгласно чл.62, ал.5 от ЗДДС мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е държавата членка, където стоките пристигат или завършва превозът им (територията на Португалия). От това следва, че българската фирма извършва вътреобщностно придобиване на стоки с място на изпълнение Португалия, което придобиване ще е освободено съгласно чл.141 от директива 2006/112/ЕС на Съвета съгласно която всяка страна-членка трябва да предприеме специфични мерки, да не се начислява ДДС върху вътрешнообщностната придобивка на стоки на нейна територия, при тристранна операция. От което следва, че за посредника не възниква задължение да се регистрира за целите на ДДС в Португалия. Задължение да начисли ДДС по тази доставка ще има регистрираното за целите на ДДС лице в Португалия „получател” в тристранна операция. Съгласно чл.113, ал.12 от ППЗДДС регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е включил съставената издадена от него фактура за доставката към придобиващия в тристранната операция в дневника си за продажбите. В тези случаи колони от 9 до 14 не се попълват, като в колона "вид на документа" се посочва код "09", а в колона "ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция" се посочва данъчната основа в лева от фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода. В ППЗДДС чл.9, ал.2 поставя и няколко изисквания относно доказването на обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от ЗДДС - посредникът в тристранна операция следва да разполага със следните документи:
1. фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на посредника;
2.фактура по чл. 79, ал. 2, т. 1, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат (в нашия правилник все още е като сигнатура фигурира "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС");
3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т. 2;
4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени.

Трябва да имате предвид, че съгласно чл.9, ал.3 от ППЗДДС в случай че посредникът в тристранната операция не се снабди с документите доказващи обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от ЗДДС до изтичането на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, се счита, че вътреобщностно придобиване е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът става изискуем от посредника и се начислява от него чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС който се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът е станал изискуем. Ако в последствие посредникът в тристранна операция се снабди с документите доказващи обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от ЗДДС, след срока по чл. 9, ал. 3 от ППЗДДС той коригира резултата от прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5 от ППЗДДС.

Thunder