ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 30 Ноември 1993г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 1994г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи изделия.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Държавното управление и контролът в областта на тютюна и тютюневите изделия се осъществяват от Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Министерският съвет утвърждава национална стратегия за развитието на тютюнопроизводството по предложение на министъра на земеделието и храните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Областните управители разработват регионални стратегии за развитието на тютюнопроизводството по общини, количества, типове, произходи и сортове.

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮН

Чл. 3. Производството на тютюн включва: произвеждане на разсад, разсаждане, отглеждане, прибиране, сушене и производителска манипулация.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, вписани като земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Условията и редът за регистриране на тютюнопроизводителите се определят с наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието и храните.
(2) Контролът за качеството, чистотата и произхода на тютюневите семена се гарантира от Министерството на земеделието и храните.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Производството на тютюн и тютюневи семена се извършва по технологични инструкции, утвърдени от министъра на земеделието и храните.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)

Глава трета.
ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ТЮТЮНА ПРИ ИЗКУПУВАНЕ

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Окачествяването на тютюна се извършва съвместно от производителя и купувача съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Данните по окачествяването на тютюна при изкупуването му се вписват в предавателно-приемателен протокол по образец - приложение № 2.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) При спор окачествяването на тютюна се извършва от районен държавен експерт по тютюна с решение в 5-дневен срок от поискването с участието на страните.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) При оспорване на решението по ал. 3 окончателно решение се взема в 10-дневен срок от тричленна комисия на държавни експерти, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) Статутът на държавните експерти по тютюна, както и редът за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието и храните, в едномесечен срок от влизането на този закон в сила.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Всички разходи, свързани с окачествяването на тютюна, са за сметка на купувача.

Глава четвърта.
ИЗКУПУВАНЕ НА ТЮТЮНА

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

Чл. 12. (1) Изкупува се изсушен, манипулиран и опакован от производителите тютюн.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Допуска се изкупуване на неизсушени едролистни тютюни съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Сроковете за изплащане на изкупения тютюн се определят от страните в договора, но не по-късно от 30 дни от датата на приемането на тютюна.

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Фирмите, изкупили тютюн на територията на страната, се задължават:
1. в 30-дневен срок след приключване на изкупуването да представят в Министерството на земеделието и храните справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи;
2. в срок до 30 юни да представят в Министерството на земеделието и храните справка за наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в Европейския съюз и в трети страни; данните се представят по сортови групи.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Не се изкупуват тютюни, които не отговарят на минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от три класа, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

Глава пета.
ИЗКУПНИ ЦЕНИ (ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Глава шеста.
ПРЕМИРАНЕ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (НОВА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Глава седма.
ФОНД "ТЮТЮН" (ПРЕДИШНА ГЛАВА ШЕСТА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Чл. 19а. (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Глава осма.
ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮНА (ПРЕДИШНА ГЛАВА СЕДМА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Промишлената обработка на тютюна включва:
1. съхраняване и отглеждане на изкупен суров тютюн;
2. манипулация, в това число сортировка и обезжилване на едролистни тютюни;
3. ферментация - естествена или получена чрез термично третиране;
4. съхраняване на обработения и опакован тютюн и подготовка за реализация.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Промишлена обработка на тютюн могат да извършват лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и получили разрешение от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Разрешението по ал. 1 се издава на лица, разполагащи с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди, отговарящи на съответния произход, включващи наличие на подходящи складови и производствени помещения; технически изправни съоръжения и машини или възможности за разлистване и сортиране; машини и съоръжения за смесване и опаковане на промишлено обработения тютюн; ферментационни камери или възможност за осъществяване на ферментация, обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичния процес и качеството на продукцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) Условията и редът за издаване на разрешения по този член се определят с наредбата по чл. 39.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)

Чл. 22. Лицата по чл. 21 носят пълна отговорност за качеството на обработения тютюн и за неговата автентичност по произход.

Глава девета.
ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ОСМА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)

Чл. 23. Производството на тютюневи изделия включва: изработване на цигари, папироси, пури, пурети, тютюн за лула, тютюн за ръчно свиване на цигари, енфие и тютюн за дъвчене.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производството на тютюневи изделия се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и получили разрешение от Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Разрешението по ал. 1 се издава на лица с добра репутация, необходимите финансови възможности и съответния професионален опит, разполагащи със: технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес с подходящи производствени помещения, технически изправни съоръжения и машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране на тютюна; машини и съоръжения за изработване и опаковане на тютюневи изделия; обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичните процеси и качеството на продукцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Условията и редът за издаване на разрешения по този член се определят с наредбата по чл. 39.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.
(2) Бандеролът е държавна ценна книга и представлява специална хартиена лента, която доказва внасянето на дължимия акциз.
(3) Условията за прилагане и начините за отчитане на бандеролите се определят в правилника за прилагане на закона.
(4) Върху бандерола са обозначени серия, номер и други трайни знаци и символи.
(5) Бандеролите се издават по утвърдени от министъра на финансите проекти (макети).
(6) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват и разпространяват по ред, определен от министъра на финансите.
(7) Забранява се отпечатването, разпространението и използването на бандероли, за които няма утвърден от министъра на финансите проект (макет).

Чл. 26. Производителите на тютюневи изделия носят отговорност за качеството на произвежданата продукция съгласно действащата в страната нормативна уредба или договорните условия за износ.

Глава десета.
ТЪРГОВИЯ С ОБРАБОТЕН ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ДЕВЕТА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Обработени тютюни местно производство се продават на пазара само от лица, получили разрешение съгласно чл. 21, ал. 1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл. 25.
(2) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за тютюневи изделия, предназначени за износ.

Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар по цени, регистрирани при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят условията и редът за продажба на тютюневите изделия и контролът върху продажбите на тези изделия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За искане за регистриране на продажна цена на тютюневи изделия и за издаване на удостоверение за регистрирана цена се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Таксите по ал. 3 постъпват по бюджета на Министерството на финансите.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Тютюневите изделия се продават от търговци, притежаващи разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения;
2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) на и от лица под 18 години;
3. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) с нарушена цялост на потребителската опаковка, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури;
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) без фактура за покупка на продавани тютюневи изделия и сертификат за произход;
5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) които не съответстват на здравните изисквания;
6. с вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;
7. (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език и кодировката на тютюневите изделия на българския и чуждестранния производител;
8. (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) необлепени с бандерол;
9. (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) без обявяване цените на тютюневите изделия на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин;
10. (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) в насипно състояние на отделни късове или бройки и отворени опаковки, на пури и пурети, върху които няма облепен акцизен бандерол, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури.
11. (нова - ДВ, бр. 110 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) от автомати за продажба на тютюневи изделия и от щандове за самообслужване;
12. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) за орална употреба;
13. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) неотговарящи на изискванията за съдържание на катран, никотин и въглероден оксид;
14. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) с потребителски опаковки, неотговарящи на изискванията за етикетиране, маркировка и външно оформление;
15. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) върху опаковките на които има текстове, названия, търговски марки, както и фигуративни или други знаци, определящи даден продукт като по-малко вреден;
16. (нова - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Забранява се продажбата и предлагането на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Забранява се производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър.

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.)

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Вносът на тютюневи изделия се съгласува по отношение на качество, фитосанитарни и санитарни норми от компетентните органи, определени от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) Тютюневи изделия от внос трябва да отговарят на изискванията на чл. 30, ал. 2, т. 3 - 15. Изискванията се документират задължително на българския митнически пункт на преминаване и в склада на вносителите с издаден от производителя сертификат за произход, който задължително придружава всяка партида и транспортно средство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) Тютюневите изделия от внос, реализирани на територията на страната, в т. ч. безмитни зони и гранични контролно-пропускателни пунктове, трябва да отговарят на изискванията за съдържание, етикетиране, маркировка и външно оформление по този закон.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Забранява се износът на тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол освен в случаите, когато това е предвидено със закон.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Забранява се рекламирането на тютюн и тютюневи изделия, с изключение на:
1. територията на предприятия, където се произвеждат тютюн или тютюневи изделия, и обектите, в които се извършва търговия с тютюн и тютюневи изделия;
2. използването на търговска марка, когато в рекламата не участват лица под 18 години и тя не е предназначена или насочена към тях;
3. места или мероприятия, на които достъпът на лица под 18 години е забранен.
(2) Забранява се рекламирането на тютюн и тютюневи изделия в радио- и телевизионни предавания.
(3) Рекламирането на тютюн и тютюневи изделия в пресата и в други печатни издания и чрез услугите на информационното общество се допуска само за публикации, които са:
1. предназначени изключително за професионалисти в областта на търговията с тютюн и тютюневи изделия или за лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн и тютюневи изделия;
2. отпечатани или публикувани в трета държава и не са предназначени за пазара на държава - членка на Европейския съюз, и на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(4) Друга реклама на тютюн и тютюневи изделия в пресата и в други печатни издания и чрез услугите на информационното общество е забранена.
(5) Забранява се спонсорирането от лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн и тютюневи изделия, на:
1. радио- и телевизионни предавания;
2. събития или дейности, които се провеждат в няколко държави - членки на Европейския съюз, и в други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или имат по друг начин трансграничен ефект.
(6) Забранява се всякаква форма на разпространение на тютюневи изделия в случаите по ал. 5, т. 2 с цел пряко или косвено популяризиране на тютюневи изделия.

Глава десета.
"а" ВРЕДНИ СЪСТАВКИ (НОВА - ДВ, БР. 57 ОТ 2004 Г.)

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) (1) Максимално допустимото съдържание на вредни съставки в цигарите е, както следва:
1. за съдържание на катран в цигара:
а) до 31 декември 2004 г. - 15 мг;
б) от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2005 г. - 14 мг;
в) от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г. - 13 мг;
г) от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г. - 12 мг;
д) от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. - 11 мг;
е) от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. - 10 мг;
2. за съдържание на никотин - 1 мг в цигара;
3. за съдържание на въглероден оксид - от 31 декември 2006 г. - 10 мг в цигара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Министерският съвет определя с наредба изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Оценката за съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия се извършва на база стандарти, определени с наредба на Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Измерването и контролът се извършват от акредитирани лаборатории, одобрени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Изследвания и анализи на тютюневи изделия за установяване съдържанието на вредни вещества и съставки, включително на катран, никотин и въглероден монооксид, както и оценката за съответствие на съдържанието на вредни съставки в цигарите се извършват от Института по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанската академия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Производителите и вносителите на тютюневи изделия всяка година до края на месец септември представят на Института по тютюна и тютюневите изделия:
1. списък на всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки, тяхното количество по марки и видове тютюневи изделия;
2. списък на всички достъпни за производителите и вносителите токсикологични данни, отнасящи се до съставките по т. 1 в изгорена или неизгорена форма, особено свързаните с неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, като се отчитат и всички водещи до пристрастяване свойства;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) становище относно изискванията за включване на всяка една съставка по т. 1 в състава на тютюневите изделия, както и категорията и функцията на съставката.
(3) Съставките в списъците по ал. 2, т. 1 и 2 се подреждат в низходящ ред според теглото на всяка съдържаща се в изделието съставка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Списъците по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставят на магнитен носител или по електронен път в базата данни на електронната система за докладване - ЕМТОК, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Институтът по тютюна и тютюневите изделия предоставя информация по ал. 2, с изключение на информация за рецептата на отделните изделия, която представлява търговска тайна.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Институтът по тютюна и тютюневите изделия публикува на интернет страницата си списък на всички съставки за всяко изделие по азбучен ред, като задължително се посочва съдържанието на катран, никотин и въглероден монооксид за всяко изделие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Институтът по тютюна и тютюневите изделия представя всяка година информацията по ал. 2 на Европейската комисия след одобрение от министъра на земеделието и храните.

Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) Комисията за защита на потребителите може да изисква от производителите и вносителите на тютюневи изделия да предоставят информация (резултати от тестове) по търговски марки и по видове и за други съставки извън посочените в списъка по чл. 35в, ал. 2, т. 1 и 2, които се отделят от тютюневите изделия, ако има данни за вредното им въздействие върху здравето на потребителите и опасност към пристрастяване, както и съставки, за които няма такива данни.
(2) Измерванията и изследванията се извършват в акредитирани лаборатории.

Глава единадесета.
РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ (НОВА - ДВ, БР. 33 ОТ 2000 Г.)

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Лицата по чл. 21, ал. 1 и по чл. 24, ал. 1 могат да извършват промишлена обработка на тютюн и да произвеждат тютюневи изделия само ако притежават разрешение от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Разрешенията се издават поотделно и за двата вида дейности по ал. 1 и са безсрочни.
(3) Министерският съвет по предложение на министъра на финансите приема тарифа, с която одобрява такси за издаване на разрешенията по ал. 1.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) За издаване на разрешения по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 се подават писмени заявления до Министерския съвет, придружени със:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) актуално удостоверение за търговска регистрация;
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) удостоверение от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за дължими данъци и задължителни осигурителни вноски;
5. удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност;
6. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)
7. свидетелство за съдимост на едноличния търговец - заявител, а когато заявителят е търговско дружество или кооперация - за членовете на техните управителни органи;
8. производствена програма за промишлена обработка на тютюн по типове и произходи за съответната реколта;
9. програма за производство на тютюневи изделия;
10. отчет за изпълнението на производствените програми по т. 8 и 9 за предходната година;
11. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.) справка за изпълнението на основните показатели за изкупените и действително изплатените тютюни по типове и произходи от лицата, занимаващи се с промишлена обработка на тютюн на територията на страната - реколта/година;
12. документ, удостоверяващ правата върху търговските марки в случаите на производство на тютюневи изделия;
13. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
14. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността, за която се иска разрешение по образец - приложение № 3;
15. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходните три години;
16. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
17. документ за платена държавна такса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) При непълноти и неточности в представените документи се определя срок за отстраняването им.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) Министерският съвет издава разрешенията по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 в срок до три месеца от постъпване на заявленията.
(5) Разрешенията не се издават, когато:
1. не са отстранени непълнотите или неточностите в определения по ал. 2 срок;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) заявителят не отговаря на изискванията по чл. 24, ал. 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) Издадените разрешения по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 се вписват в специален регистър по отделни партиди и по години по ред, определен с наредбата по чл. 39.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) Издаденото разрешение на лицата по чл. 21, ал. 1 и по чл. 24, ал. 1 може да се отнеме, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) са нарушени стандартизационните документи, качеството на промишлено обработения тютюн и тютюневи изделия и тяхната автентичност; са допуснати разлики между вписаната и наличната продукция тютюни, тютюневи изделия и акцизни бандероли, констатирани с актове на компетентните органи, въз основа на които са издадени и влезли в сила наказателни постановления;
3. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
6. подадената декларация за произхода и основанието за притежаване на средства за придобитата собственост е с невярно съдържание;
7. са нарушени разпоредбите на закона и правилника за неговото прилагане;
8. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) е направен отказ от притежателя на разрешение.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Издаването и отнемането на разрешенията за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия се извършват при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Производствата по издаване и отнемане на разрешенията по чл. 21, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 се извършват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Актовете, с които се отнемат разрешенията или се отказва тяхното издаване, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Декларацията по чл. 37, ал. 1, т. 14 се попълва, подписва се в два екземпляра и се представя в съответната дирекция на Националната агенция за приходите за проверка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите проверява, подписва и подпечатва данните и връща един екземпляр на лицето, а другият остава в териториалната дирекция и се съхранява в данъчно-осигурителното досие до заличаването на лицето от регистъра на Националната агенция за приходите.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) Данните в декларацията отразяват размера, произхода и основанието за притежаване на средствата от всички източници, платените данъци и такси върху тях, печалбите и имуществото на лицето за последните пет пълни календарни години и за периода от началото на текущата година до датата на декларацията.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Юридическите лица прилагат като неразделна част към декларацията при подаването й в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите заверено копие от счетоводните баланси и отчети за приходите и разходите за последните пет години, заверени от регистриран одитор, когато това се изисква по Закона за счетоводството.

Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 01.09.2004 г.) Служителите, обработващи постъпилите заявления за извършване на съответната дейност, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен в случаите, когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган. Лица, работещи в тютюневи или цигарени предприятия, не могат да участват в дейността по обработване и разглеждане на постъпилите заявления за извършване на съответната дейност.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. (Предишен чл. 36, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Физическо или юридическо лице, което купи тютюн в нарушение на чл. 12, ал. 1 и 2 и 15, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., но не по-малко от 30 на сто от стойността на закупения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Чл. 45. (Предишен чл. 36а, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.)
(4) Който отпечатва или разпространява бандероли, за които няма утвърден от министъра на финансите проект (макет), се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 15 000 лв. при първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. при повторно нарушение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) Машините, съоръженията и материалите по ал. 4 се отнемат в полза на държавата.

Чл. 46. (Предишен чл. 37, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл. 29 и чл. 30, ал. 2 и чл. 35а, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. и се отнема разрешението за срок една година, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Наказанията по ал. 1 се налагат и в случаите на нарушения по чл. 30, ал. 4.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 глобата е от 50 000 лв. до 100 000 лв., а имуществената санкция - от 100 000 лв. до 150 000 лв. и се отнема разрешението за срок 3 години, като тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишен чл. 38, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Който наруши чл. 28 или транспортира, пренася, съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия, облепени с неистински или подправени акцизни бандероли, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., като тютюневите изделия, както и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Контролният орган, установил нарушението по ал. 1 и 2, прави предложение, а началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект отнема разрешението за търговия с тютюневи изделия за срок три години.

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Който подаде декларация по чл. 37, ал. 1, т. 14 с невярно съдържание, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, съответно с имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв.

Чл. 49. (Предишен текст на чл. 40а, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Който наруши разпоредбите по чл. 32 се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а тютюневите изделия и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата.

Чл. 50. (Предишен текст на чл. 41, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Който наруши разпоредбите на чл. 35 се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишен чл. 42, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) На юридическите лица, които са се облагодетелствали от нарушенията по предходните разпоредби, се налага имуществена санкция в размер от 100 000 лв. до 150 000 лв.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) На юридическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 35в, ал. 2 и чл. 35г, се налага имуществена санкция от 20 000 до 30 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 30 000 до 50 000 лв.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишен чл. 43, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) (1) (Досегашен текст на чл. 43, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от органите на:
1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Министерството на финансите - в случаите по чл. 29 и 32;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Министерството на земеделието и храните - в случаите по чл. 4, 32 и чл. 35в, ал. 2;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Комисията за защита на потребителите към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - в случаите по чл. 29, чл. 30, ал. 2 и 4, чл. 32, 35, 35а и 35г.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Контролът за съответствие с изискванията по чл. 35а и 35г се извършва от Комисията за защита на потребителите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) В случаите, когато на пазара се предлагат тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на чл. 35а контролните органи издават заповед със задължителни предписания към производителите, вносителите и търговците за изтегляне на тютюневите изделия от пазара.
(3) В случаите, когато производителите, вносителите и търговците не спазят заповедта, контролният орган изземва и унищожава тези изделия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) При внос на тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на чл. 35а митническите органи спират вноса на тези изделия и незабавно уведомяват контролните органи по ал. 1.

Чл. 53. (Досегашен чл. 44 - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления стават по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2000 г.) По смисъла на закона:
1. "Тютюн" е земеделска култура, произведена от тютюневи семена. "Тютюн" е също така тютюневи листа, обрани в техническа зрелост, изсушени, както и неизсушени едролистни тютюни.
2. "Суров тютюн" е тютюневи листа, обрани в техническа зрелост, сушени на слънце, на сянка или с топъл въздух, групирани съобразно беритбата с еднородно качество и нормално влагосъдържание в производителски опаковки.
3. "Манипулиран тютюн" е съхраненият и отгледан изкупен суров тютюн, който е претърпял сортировка, обезжилване, стабилизиране на влагосъдържанието, опаковане, съхраняване и е предназначен за производство на тютюневи изделия.
4. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Тютюневи изделия" са всички продукти за пушене, дъвчене, смъркане и орална употреба, доколкото те са дори частично произведени от тютюн:
а) цигара - цилиндрично тяло, формирано от специална хартия чрез залепване, равномерно запълнено с нарязан тютюн (влакна);
б) цигара с филтър - цигара, състояща се от тютюнева част и филтър;
в) пура - цилиндрично тяло, формирано от два пласта спирално навити и залепени тютюневи листа, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн;
г) пурета - цилиндрично тяло, формирано от един пласт спирално навит и залепен тютюнев лист, запълнено равномерно с надробен на късове тютюн;
д) тютюн за лула - нарязан тютюн, изработен от смеска на различни типове, произходи и класи тютюни, предназначени за консумация с лула;
е) тютюн за дъвчене - тютюн във формата на ролки, ленти или кубчета и блокчета, които са пуснати за продажба на дребно и са специално приготвени за дъвчене, но не и за пушене;
ж) тютюн за смъркане - тютюн на прах или на гранули (зърна), който е специално приготвен за смъркане, но не и за пушене;
з) (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) тютюневи изделия за орална употреба - всички предназначени за устна употреба изделия, освен тези за пушене и дъвчене, произведени напълно или частично от тютюн на прах или на отделни частици, или каквато и да е комбинация от тези две форми, особено тези, предлагани на малки порции, в пропускливи порести пликчета или във форма, наподобяваща хранителен продукт.
5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Съставка" е всяко вещество или компонент, освен тютюневи листа или други естествени или непреработени части на тютюневото растение, които се използват при производството или подготовката на тютюневите изделия и се съдържат в завършения продукт, дори в променена форма, включително хартията, филтрите, мастилата и лепилата.
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Катран" е суровият неводен безникотинов кондензат на тютюневия дим.
7. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Никотин" са никотинови алкалоиди.
8. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Потребителска опаковка" е най-малката самостоятелна опаковка от дадено тютюнево изделие, която се предлага на потребителите.
8а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Потребителска опаковка за ръчно свити пури" е най-малката самостоятелна опаковка, която вносител или търговец на едро доставя на лицензирани търговци на дребно.
9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок след влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение.
10. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Рекламиране" е всяка форма на съобщение, което има за цел популяризиране на тютюнево изделие.
11. (нова - ДВ, бр. 57 от 2004 г.) "Спонсорство" е всяка форма на публичен или частен принос към осъществяването на мероприятие, дейност или насочен към лице, който има за цел или за свой пряк или непряк резултат популяризирането на тютюнево изделие.
12. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Услуга на информационното общество" е услуга, извършена възмездно или безвъзмездно от разстояние, по електронен път и по изрично изявление на получателя на услугата, като:
а) "от разстояние" означава, че услугата е извършена, без страните да се намират едновременно на едно и също място;
б) "по електронен път" означава, че услугата е изпратена и получена по предназначение чрез устройства за електронна обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на информация, като услугата изцяло се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства;
в) "по изрично изявление на получателя на услугата" означава, че услугата се предоставя при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
13. (нова - ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета държава" е държава, която не е членка на Европейския съюз или не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
14. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) "Въглероден монооксид" е съединение на въглерода с един кислороден атом. Въглеродният монооксид е компонент на газовата фаза на тютюневия дим, идентичен с "въглероден оксид" и "въглероден окис".
15. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) "Заготовка за цигара с филтър" е незапълнено цилиндрично тяло за цигара с филтър, предназначено за индивидуално запълване с нарязан тютюн от потребителите.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм., предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Разпореждането с отнетите в полза на държавата тютюни и тютюневи изделия, машини, съоръжения и транспортни средства се извършва по ред и начин, определени от министъра на финансите.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Премирането на тютюнева реколта 1996 г. се извършва по реда на чл. 18а, ал. 1, 2, 4 и 5.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2005 г., в сила от 15.11.2005 г.) Министерският съвет в срок до 1 януари 2006 г. приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона.

§ 4. Този закон отменя Закона за държавния монопол на тютюна (обн., ДВ, бр. 96 от 1947 г.; изм., бр. 93 и 234 от 1948 г.; Изв., бр. 41 от 1951 г. и бр. 39 от 1952 г.).

§ 5. Министерският съвет издава правилник за прилагането на този закон в срок от един месец от влизането на закона в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2000 Г.)

§ 42. Вноските по чл. 19а, ал. 1, т. 6 се включват в данъчната основа при облагането с данък върху добавената стойност.

§ 43. Разпоредбите на чл. 19а, ал. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2001 г.

§ 44. Издадените разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия до влизането в сила на този закон действат до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 45. Навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министъра/ът на земеделието", "Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество" и "министъра/ът на търговията и външноикономическото сътрудничество" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и горите", "министъра/ът на земеделието и горите", "Министерството на икономиката" и "министъра/ът на икономиката".

§ 46. Навсякъде думите "фонд "Тютюн" се заменят с "Фонд "Тютюн".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2004 Г.)

§ 19. Наредбата за изискванията към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на тютюневите изделия (ДВ, бр. 90 от 2000 г.) се прилага до приемането на наредбата по чл. 35а, ал. 2, доколкото не противоречи на този закон.

§ 20. (1) По отношение на производството на цигари за износ изискванията по чл. 35а, ал. 1 влизат в сила от 1 януари 2007 г.
(2) Производството и търговията с тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на чл. 35а, ал. 1, могат да продължат за период от една година от влизането в сила на този закон.
(3) При влизане в сила на изискванията по чл. 35а, ал. 1, т. 1 тютюневите изделия могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 30 юни на следващата година.

§ 21. Министерският съвет приема наредбата по чл. 35а, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 22. (1) В срок до 6 месеца от влизане в сила на наредбата по чл. 39 на притежателите на едногодишни разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, които са издадени и не са изтекли към датата на влизане в сила на този закон, се издават безсрочни разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия при условията и по реда, предвидени в наредбата по чл. 39. С наредбата се определя и срокът, в който притежателите са длъжни да подадат заявления по чл. 37 за издаване на безсрочни разрешения. Подалите заявления притежатели на едногодишни разрешения могат да продължат дейността си до приключване на производството по наредбата по чл. 39, независимо от изтичането на срока на разрешенията им.
(2) Производствата за издаване на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, които не са приключили до 1 септември 2004 г., се довършват по реда на този закон.

§ 23. Параграф 1, § 2, т. 1, § 3, § 9, § 10, т. 1, буква "а", § 12, § 13 и § 14 влизат в сила от 1 септември 2004 г., а § 4 влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2005 Г.)

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1. разпоредбите на чл. 1 - 46 и чл. 59 - 128, и § 1, ал. 1 относно отмяната на Закона за акцизите, както и § 1, ал. 3, които влизат в сила от 1 юли 2006 г.;
2. разпоредбите на § 1, ал. 2, § 4 и § 10, т. 2, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2006 Г.)

§ 66. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 48 и 49, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)

§ 34. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 3, ал. 3, чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2006 Г.)

§ 15. Параграфи 2, 3, 4, 8 и 13 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 16. (1) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон приема наредбата по чл. 29, ал. 1, както и необходимите изменения в нормативните актове по прилагането му.
(2) До влизането в сила на наредбата по чл. 29, ал. 1 тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар по цени, определени или регистрирани по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на данъчните облекчения по § 12, т. 1, буква "д", представляващи държавна помощ, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)

§ 72. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70 и 108 от 2006 г. и бр. 109 от 2007 г.) навсякъде думите "министърът на земеделието и горите", "министъра на земеделието и горите" и "Министерството на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "Министерството на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 1, § 2, т. 1, 3, 4 и 6, § 3 и 4, § 5, т. 1 и 4, § 6, 7, 8, 10 и 11, § 13, т. 1, букви "б" и "в", § 15 и 16, § 20, т. 2, § 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 и 95, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник", и § 2, т. 2 и 5, § 5, т. 3, § 20, т. 1, § 34, 43, 44, 48, 77, 79, 80, 83, 84, 85 и 89, които влизат в сила от 1 април 2010 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г.)

§ 9. В останалите текстове на закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г.)

§ 29. (1) Закрива се Фонд "Тютюн".
(2) От деня на влизането в сила на този закон се прекратяват правомощията на управителния съвет, на изпълнителния директор и на Експертния съвет за развитието на тютюнопроизводството.
(3) Трудовите правоотношения със служителите от закрития фонд, включително от неговите регионални структури, се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
(4) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема постановление, с което да уреди:
1. прехвърлянето на средствата и вземанията по закрития фонд, както и на другите негови активи и пасиви, права и задължения към Министерството на земеделието и храните, съответно към Държавен фонд "Земеделие";
2. всички въпроси, свързани с ликвидацията на закрития фонд, в т.ч. с предаването и съхраняването на документите от неговия архив, съгласно чл. 51 от Закона за Националния архивен фонд.
(5) В срока по ал. 4 Министерският съвет назначава комисия, която да извърши ликвидацията на закрития фонд в срок три месеца от назначаването й.

§ 30. (1) Тютюнопроизводителите, регистрирани във Фонд "Тютюн" до влизането в сила на този закон, ползват правата на регистрирани тютюнопроизводители по смисъла на чл. 4, ал. 1 до вписването им в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) Регистрите на тютюнопроизводителите, водени от Фонд "Тютюн" и от общините, се предават на Министерството на земеделието и храните.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните:
1. определя условията и реда за регистриране на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. осигурява служебното вписване на тютюнопроизводителите по ал. 1 на основата на данните от регистрите по ал. 2.

§ 31. От деня на влизането в сила на този закон подпомагане в сектор тютюн се извършва по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и европейското законодателство в областта на Общата организация на селскостопанските пазари.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2000 г.)

Продавач
Купувач

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

(фирма, трите имена) (фирма, трите имена)
...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(ЕГН)
(Адрес)

...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(Доставено от гр. /с.) (№ на разрешително (лиценз)
...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(Община)
...................................................................................................................................................................................................

(Тип, произход, сорт, реколта)
...................................................................................................................................................................................................

(№ на договор за производство и изкупуване)
...................................................................................................................................................................................................

(Получени средства, материали)

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №
за предаден тютюн на ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата, година)

Бала Н Е Т О-КГ Всичко
№ по Класа кг
ред I II III Карагюбек Карантия Мухъл Отпадъци Пясък Влага

Предал: .......................................................................................................................................................................................................
Приел:

...............................................................................................................................................................................................................

(Фирма, трите имена)

(Трите имена)

...............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(Подпис и печат)

(Подпис и печат)

Приложение № 3 към чл. 37, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 37, ал. 1, т. 14 от Закона за тютюна
и тютюневите изделия
Долуподписаният....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................,
(име, презиме, фамилия)
притежаващ личен паспорт/лична карта, серия ........, № ..................,
издаден на.......................от РУ на МВР, гр. .................................................................................................................................................................................................................................................
ЕГН............................................., с адрес за кореспонденция
гр. (с.)........................................................., пощенски
код ................................................................., фирма
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................,
(попълва се от ЕТ)
териториална дирекция на Националната агенция за приходите..........................................................,
данъчен №.................................................................,
единен идентификационен код.............................................................., тел.
................................, факс......................., в качеството
си на:
А. Физическо лице-едноличен търговец (ЕТ)

Б. Представител на юридическото лице

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................., със седалище
(наименование на юридическото лице)
гр. (с.)........................................, с адрес за кореспонденция
гр. (с.)........................................,
код...................., ет................, ап.........., териториална дирекция на Националната агенция за приходите

..........................................................................,
данъчен №........................................................., единен идентификационен код
..........................................................................,
тел.................................................................., факс
......................................................................., на
основание .........................(съдебно решение)...............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Притежавам:

1. Парични средства:

1.1. В левове ....................................... № на банковата сметка
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1.2. Във валута ..................................... № на банковата сметка
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Облигации

2.1. По Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 де-
кември 1990 г.:
а) в левове.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
б) във валута...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2. Други облигации:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Средствата по т. 1 са от:

1. Печалби, реализирани

от.........................................г. до
.............................................г.-
.............................................лв.
2. Доходи, реализирани

от.........................................г. до
.............................................г.-
.............................................лв.
3. Продажба на имущество

.............................................лв.
4. Пари от наследство и/или дарение:

а) в левове ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
б) във валута

(.....................................).............................................................................................................................................................................................................................................................

5. Печалби от хазартни игри

.............................................лв.
6. Кредити (заеми):

а) в левове.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
б) във валута

(.....................................).............................................................................................................................................................................................................................................................
7. Допълнителни вноски на съдружниците

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Доходи, печалби

Го- Вид на Доход за Платен Доход Забе-
ди- данъчна- облагане/ данък (печалба) леж-
на та декла- облагаема след (лв.) ки
рация/ печалба облага-
ревизио- (лв.) нето
нен акт (лв.)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
от .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
до .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
на .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Всичко:
За раздел III заверил:
......................
Началник на териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите:
(подпис и печат)
Дата:
......................
......................
IV. Парични средства от продажба на имущество (попълва се само от еднолични
търговци)

Вид на Дата и ос- Платени Дата При- Данни За-
имуще- нование данъци и на ход за ку- бе-
ството на при- такси по про- от пувача леж-
добиване придоби- даж- про- (име, ка
(наслед- ването бата даж- адрес,
ство, да- (наслед- бата данъч-
рение или ство, даре- (в лв.) на ре-
покупка), ние или гист-
№ и дата покупка), рация,
на нота- №, дата ЕГН,
риалния и вид на единен
акт или платежния идентифика-
на съдеб- документ ционен код
ното ре-
шение
А. Недви-
жимо
имуще-
ство
1.
2.
3.
Б. Дви-
жимо
имуще-
ство
Общо
А + Б
За раздел IV заверил:

....................................................................................................................................................
Началник на териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите:
(подпис и печат)
Дата:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

V. Парични средства от други източници

А. Пари (в левове или във валута), получени по нас-

ледство и/или дарение,
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се общият наследствен дял или дарение, в т.ч.
на парите; прилага се документът, въз основа на който
са определени и платени дължимите данъци и
такси и техният размер)
Б. Печалби, получени от лотарийни и хазартни игри

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се размерът на спечелените суми; наименова-
нието и адресът на заведението, изплатило печалбата,
и видът на платежния документ, с който е извършено
плащането)
В. Доходи от трудови правоотношения ...............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(декларират се сумата на дохода и нейният платец за
последните 5 години; прилага се служебна (и) бележка (и)
за изплатените възнаграждения)
Г. Други източници ...............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се източниците, непосочени в предходните
точки)

VI. Привлечени средства

Кредито- Вид Размер Условия Срок Обез- Забе-
дател на на за усво- за из- пече- лежки
кре- кре- яване дъл- ния-
дита дита жава- вид,
не раз-
мер
1.
2.
3.
4.
5.
Об-
що:

По тази точка се прилага копие от договора за

кредит или оригинално гаранционно писмо, издадено от
банката.
Забележки:

1. Всички обезпечения по кредитите се обявяват като

източници на средства по предходните раздели, като в
графа "забележки" се отбелязва, че са за обезпечения
по договор за кредит.
2. Когато кредитодателят е небанково предприятие,

се прилагат данните по чл. 7, ал. 2 от Наредбата за све-
денията, които съдържа декларацията по § 9 от преход-
ните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП.

VII. Задължения:

1. Към държавата (и приравнени към тях):

1.1. Към бюджета (данъци, такси, глоби, лихви и

други държавни вземания):
1.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
2.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
3.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
4.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
5.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
6.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
7.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
8.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
1.2. За ДОО, за фонд "ПКБ" и за други държавни фондове:

1.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
2.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
3.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
4.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
5.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
6.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
7.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
8.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
2. Други задължения (включително лихви):

2.1. Към банки

2.2. Към доставчици

2.3. Към други кредитори

VIII.

1. Средствата, които притежавам, са от
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
(описват се източниците)
2. За периода, през който съм придобил средствата
по т. 1, съм платил данъци върху доходите в раз-
мер ............................. лв.
(кв. № или банково бордеро ..................................).
3. Юридическото лице, което представлявам, е реализи-
рало печалба за предходната година в размер ........... лв.
и е платило данък върху печалбата .................... лв.
(кв. № или банково бордеро ..................................).
4. Юридическото лице, което представлявам, притежава
имущество и финансови активи в размер ................ лв.
5. Аз (юридическото лице, което представлявам) ня-
мам (няма) задължения към държавата.
IХ.
Съгласен съм да давам информация на органа по
чл. ... ЗТТИ относно сведенията в тази декларация
и за средствата, с които изплащам кредитите.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313
от Наказателния кодекс и по чл. 37 ЗТТИ.
Прилагам:
1.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
2.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
3.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
4.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
5.

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Дата: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Декларатор: ....................................................................................................................................................................................................................................

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2001/37/ЕО от 5 юни 2001 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 май 1990 година относно сближаване на законите, наредбите и административните разпоредби на страните-членки, засягащи максимално отделяният катран при цигарите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2848/98 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 1998 година относно установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EИО) № 2075/92 на Съвета относно схемите за премии, производствените квоти и специалната помощ, която се отпуска на групи производители в сектора суров тютюн
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2075/92 НА СЪВЕТА от 30 юни 1992 година относно общата организация на пазара на суров тютюн