Публикувано от Анонимен on Съб., 05/12/2012 - 09:21

Здравейте ! На дядо ми е наложен запор на пенсията за нещо от преди 9 години , за което дори не е предупреден а и не знам какво точно е.Това което пише е : На основание чл.200 от ДОПК и чл.202 във връзка с чл.195,ал1-3 от ДОПК , налагам запор ....... и т.н.
Някои знае ли какво значи това ???????????
А във другото писмо пише : Във връзка със запорно съобщение на основание чл.202 ал.2 във връзка с чл.215 ал.1 т.2 от ДОПК по изп.дело № 0117/2011 г. Ви информираме , че налагаме запор , като обезпечителна мярка върху пенсията и т.н..............
Някои може ли да ми каже какво значи всичко това и за какво е този запор ???
Благодаря предварително !

Публикувано от Анонимен on Съб., 05/12/2012 - 09:22

Permalink

Това са членовете от ДОПК, но те сами по себе си надали ще ви помогнат да разберете за какво е наложен запора.

Чл. 200. Налагането на запор се извършва от публичния изпълнител с постановление за обезпечение.

Чл. 202. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Запорът върху вземания на длъжника от банки се извършва чрез връчване на запорно съобщение на банките, като запорът се смята наложен от часа в деня на връчване на запорното съобщение на банката. Подлежат на запор всички видове банкови сметки, депозити, както и вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касети и суми, предоставени за доверително управление от длъжника.
(2) Запорът върху ликвидно или изискуемо вземане, което длъжникът има към трето лице, се налага чрез запорно съобщение, което се изпраща на длъжника, на третото задължено лице и на банките, в които третото задължено лице има сметки.
(3) Запорът се смята наложен спрямо третото задължено лице и банките от деня и часа на получаването на запорното съобщение.
(4) Налагането на запор върху вземания по изпълнителни листове се извършва чрез опис и изземване от публичния изпълнител, който ги предава за съхранение в банка. За изземването и предаването на изпълнителните листове в банка се съставя протокол.
(5) Ако запорираното вземане е обезпечено със залог, нарежда се на лицето, което държи заложената вещ, да не я предава на длъжника и да я предаде на публичния изпълнител.
(6) Ако запорираното вземане е обезпечено с ипотека, запорът се отбелязва в съответната книга в службата по вписванията.

Чл. 195. (1) Подлежат на обезпечение установените и изискуеми публични вземания.
(2) Обезпечение се извършва, когато без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на публичното задължение, включително когато е разсрочено или отсрочено.
(3) Обезпечението се налага с постановление на публичния изпълнител:
1. по искане на органа, издал акта за установяване на публичното вземане;
2. когато не е наложено обезпечение или наложеното обезпечение не е достатъчно, след получаване на изпълнителното основание.

Чл. 215. (1) Принудителното изпълнение на вземанията по реда на този кодекс се извършва чрез:
1. изпълнение върху вземания и парични средства в банките;
2. изпълнение върху парични средства и вземания на длъжника;

Свържете се и разберете за какво се отнася вземането (вашето задължение). Посъветвайте се и с адвокат защото има вероятност да е минала давност, но зависи през изминалите години дали давността да е спирала или прекъсвала. Давността не се прилага служебно, упражнява се чрез възражение. Да се повторя най-добре ще е да се консултирате с адвокат, особено ако сумата е голяма. Като се има предвид, че вземането е 9 годишно с натрупаните лихви, сумата надали ще е малка, независимо от първоначалното ви задължение.

п.п. В случая обаче сигурно се касае за данъчни или осигурителни задължения (публични задължения) след като вземането се търси по ДОПК, а не по ГПК, което значи, че взискателя трябва да е държавата.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три