Завеждане на лизингов автомобил като служебен?

Публикувано от Анонимен on Съб., 06/18/2011 - 12:18

Здравейте имаме следния казус:

Автомобил(4+1)отдаден на финансов лизинг (ползван ДК). Автомобила е иззет и е държан като актив за продажба – на стойност 12000лв.. В последствие е взето решение актива да се ползва като служебен ла компанията. Трябва да се върне ДК в размер на 2400 лв. според чл. 79(3) от ЗДДС. Направената оценка показва пазарна цена 15000 лв с ДДС.

Въпрос 1. На каква ст-ст трябва да се заведе Актива – 12500 + 2500=15000 или 12500+2400=14900 лв.?

Въпрос 2. Приходът над 14000лв. (12000+ 2400) като приход от продажба или като приход от преоценка трябва да бъде признат?

Публикувано от Анонимен on Съб., 06/18/2011 - 12:18

Permalink

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи (СС16).

Така, че автомобила не може да го заведете за повече от 14 400 лв (ако се приеме, че ДДС е невъзстановим в случая).

Ако прилагате НСФОМСП, от 01.01.2008 г., преоценки не се правят, а само обезценка на активи (СС 36). Ако прилагате МСС, то тогава го отчитате в САП, но последваща преоценка или обезценка на амортизируем актив не следва да се отразява в ДАПл. При подаване на годишната данъчна декларация при преобразуване на резултата, нещата ще си дойдат на място.

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/19/2011 - 12:20

Permalink

прилагаме МСС
реално ситуацията е следната:

1. имаме финансов актив с главница 8000 лв.

2. при изземването имаме оценка за ликвидационна цена без ДДС 12000 лв -
признаваме приход от преоценка, който не е признат за данъчни цели и ще си намалим резултата в края на 2011. Актива вече не се води финансов а държан за продажба.

3. но сега искаме да заведем актива като наш - реално пазарната цена е 12500 без ддс.
4.нямаме право на ДК и връщаме по чл.79 2400лв.
5. Според вас трябва да заведа актива на 14400лв или дори на 8000+2400=10400 лв. в ДАПЛ и да го преоценя на 15000 лв. в САПЛ като прихода да не се признава за данъчни цели?

П.С. Възможно ли е да не го преоценявам до 15000 лв. макар че имам оценка която казва чв пазарната му цена е толкова с ДДС?

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/19/2011 - 12:21

Permalink

При увеличение на балансовата сума на един актив в резултат на преоценка, увеличението се отчита директно в собствения капитал в статията „Резерв от преоценки“ (МСС 16). По МСС се прави преоценка, но вие си решете дали това ще е съществено ако не го направите и ще изкриви отчета ви.

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/19/2011 - 12:22

Permalink

благодаря за изчерпателния отговор и за съдействието.

На този етап ще помислим за преоценката до колко е необходима защото не ми допада особено да имам преоценъчен резерв,но........ок ще видим. А относно ДАПЛ в него трябва да има балансовата ст-ст преди самата оценка + ДК който ще върнем нали правилно Ви разбрах?

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/19/2011 - 12:24

Permalink

А и още нещо, аз ли бъркам или :
по МСФО 5
по параграф 26 - 28 - "Промени в плана за продажба" излиза, че не трябва да имам преоценъчен резерв а по скоро всичко да отиде в ОПР на приход?
Цитат:
"26. Ако предприятието е класифицирало даден актив (или група за изваждане от употреба) като държан за продажба, но вече не се удовлетворяват критериите по параграфи 7—9, то преустановява класифицирането на актива (или групата за изваждане от употреба) като държан за продажба.

27. Предприятието оценява нетекущия актив, който престава да бъде класифициран като държан за продажба (или престава да бъде включван в група за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба) по по-ниската от:

а) неговата балансова стойност преди активът (или групата за изваждане от употреба) да е бил класифициран като държан за продажба, коригиран за каквато и да било амортизация или преоценки, които биха били признати, ако активът (или групата за изваждане от употреба) не е бил класифициран като държан за продажба; и

б) неговата възстановима сума към датата на последващото решение той да не бъде продаван.

28. Предприятието включва каквато и да било необходима корекция в балансовата стойност на нетекущия актив, който престава да бъде класифициран като държан за продажба (1) в приходите от продължаващи дейности в периода, в който вече не са удовлетворени критериите по параграфи 7—9. Предприятието представя тази корекция в същия раздел на отчета за доходите, който е използван за представяне на печалбата или загубата, ако има такива, признати в съответствие с параграф 37."

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет плюс три