Отстъпка при подаване по ел.път

Гост
Отстъпка при подаване по ел.път

Здравейте има ли отстъпка и за фирмите както за физическите лица 5% от данъка при подаване на годишната декларацията с електронен подпис.

Гост

Има отстъпка, но не в същия размер като при физическите лица.

ЗКПО

Чл. 92.
.
.
.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Коментар